Contabilitate

A. Denumirea postului:
– referent
B. Nivelul postului:
– functie publica de executie
C. Scopul principal al postului:
– gestionarea resurselor financiare
– punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative privind politica bugetara;
– realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a compartimentului contabil.
D. Identificarea functiei publice
– denumire: – referent
– clasa: – III
– gradul profesional: – superior, treapta III
E. vechimea necesara in specialite:
– minim 10 ani
F. Conditii specifice privind ocuparea postului :
a. studii de specialitate – medii;
b. experienta in domeniul contabilitatii;
c. perfectionari (socializari): cursuri de perfectionare in domeniul contabil, conform Lg. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
d. cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel), operare/nivel superior;
G. abilitati, calitati si aptitudini necesare: experienta in domeniul contabil, capacitatea de a evalua si de a examina cu usurinta starea de fapt a politicii bugetare, dinamism, receptivitate, corectitudine, exigenta si obiectivitate.
H. Atributii:
a. intocmeste raportul si propune aprobarea impozitelor si taxelor locale, a taxelor speciale, in conditiile legii;
b. pregateste lucrarile de elaborare si aprobare a bugetului local, a bugetului serviciilor publice, le prezinta ordonatorului principal de credite pentru a fi supuse aprobarii consiliului local cu respectarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2010, a prevederilor Legii 500/2002 privind finantele publice si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificari si completari ulterioare;
c. intocmeste anual programul de investitii publice, pe clasificatie functionala;
d. impreuna cu ordonatorul principal de credite, pe baza limitelor de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si de transferuri
consolidate, elaboreaza si depune la D.G.F.P. Ilfov, pana la data de
01.07, proiectele locale de echilibrare si anexele la acestea pentru anul bugetar urmator precum si estimarile pe urmatorii 3 ani;
e. intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, cu rectificarile in sintetic si pe fiecare autoritate in parte: executiv, invatamant, cultura, gospodarire comunala si repartizeaza pe trimestre veniturile si cheltuielile aprobate prin bugetul local, in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor si le prezinta spre aprobare ordonatorului principal de credite in termenul stabilit de legea finantelor publice locale;
f. asigura plata salariilor o singura data pe luna, in conditiile legii, pentru luna precedenta lucrata;
g. asigura plata cheltuielilor in limita fondurilor disponibile pe baza de acte justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale si numai dupa ce acestea au fost angajate, lichidate si ordonantate;
h. intocmeste impreuna cu ordonatorul principal de credite , contul anual de executie a bugetului si il prezinta consiliului local spre aprobare pana la data de 31 mai a anului urmator;
i. intocmeste rapoartele compartimentului contabilitate necesare introducerii pe ordinea de zi a proiectelor de hotarari supuse spre aprobare Consiliului local;
j. tine evidenta analitica a mijloacelor fixe si materialelor precum si bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei;
k. raspunde de inventarierea anuala a patrimoniului, efectuata in conditiile legii, propune comisia de inventariere si redacteaza dispozitia primarului in acest sens;
l. verifica periodic casieria institutiei, intocmeste procesul verbal de
constatare si il prezinta ordonatoriului principal de credite;
m. asigura si raspunde de pastrarea si intocmirea dosarelor si registrelor contabile, pe care le inventariaza si le preda anual la arhiva institutiei;
n. efectueaza la timp inregistrarile in contabilitate privind intrarile de
materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe si efectueaza decontarile
necesare din bugetul local;
o. inregistreaza platile si cheltuielile din alocatia bugetara, fisele de evidenta pentru operatiunile bugetare si subdiviziuni ale clasificatiei bugetare;
p. intocmeste si inregistreaza in evidenta sintetica notele contabile,
intocmeste balantele contabile pe bugetul local, autofinantate, etc;
q. intocmeste si analizeaza balanta de verificare lunara, urmarind toate conturile din legea contabilitatii;
r. inregisreaza trimestrial bilantul contabil;
s. urmareste si verifica din punct de vedere economic derularea contractelor de achizitii de bunuri si prestari servicii pentru activitatea curenta a primariei;
t. intocmeste, impreuna cu operatorul de rol, documentatiile necesare
privind inchirierea, concesionarea sau vanzarea unor bunuri ce apartin
domeniului public si privat al comunei si perfectarea contractelor in urma desfasurarii licitatiilor organizate in conditiile legii;
u. avizeaza fisele de calcul privind ajutorul social;
v. completeaza intreaga documentatie pentru persoanele incadrate in munca conform Legii 76/2002;
w. identifica persoanele care exercita diferite activitati producatoare de venituri sau care poseda bunuri asupra impozitarii;
x. duce la indeplinire hotararile consiliului local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale impreuna cu operatorul de rol si agentii fiscali;
y. conduce evidenta contabila privind planurile extrabugetare;
z. exercita controlul financiar preventiv asupra intocmirii actelor de gestiune conform dispozitiilor legale pentru cheltuielile efectuate de la buget si extrabugetare;
aa. se ingrijeste de intocmirea programului de aprovizionare cu materiale pentru primarie, scoli, gradinite, camin cultural, biblioteca (curatenie, dotare materiala, lemne de foc);
bb. urmareste extrasele pentru conturile de cheltuieli si le indosariaza lunar;
cc. intocmeste declaratiile catre CAS, Sanatate, Somaj;
dd. tine evidenta si urmareste mijloacele fixe si obiectele de inventar;
ee. intocmeste listele de inventar pentru domeniul public si privat al comunei impreuna cu operatorul de rol;
ff. intocmeste notele contabile cu privire la impozit si varsamintele aferente salariilor;
gg. urmareste din punct de vedere financiar-contabil contractele incheiate pe achizitii publice, efectueaza plati prin OP si cec;
hh. intocmeste ordinele de plata pentru toate facturile institutiei;
ii. lunar, intocmeste situatia cu monitorizarea salariilor pentru primarie, scoli si gradinite, paza, gospodarire comunala;
jj. vizeaza din punct de vedere contabil toate contractele incheiate la nivelul Primariei Cernica;
kk. va face parte din comisiile de negociere, licitatie, receptie lucrari, ori de cate ori conducatorul institutiei va stabili prin dispozitie;
ll. inregistreaza cheltuielile si veniturile in evidenta contabila, in partida
dubla, pe capitole si articole bugetare;
mm. prezinta in fiecare zi de vineri, ora 12, raportul saptamanal de
activitate, inregistrat la Registratura Primariei;
nn. raspunde de regularitatea si legalitatea lucrarilor de inventariere, de verificarea rezultatelor inventarierii, de intocmirea formelor legale privind casarea si declasarea bunurilor materiale, facand propuneri de scoatere din evidenta contabila prin intocmirea referatului de specialitate ce va sta la baza proiectului de hotarare initiat in acest sens, care va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local al comunei Cernica;
oo. intocmeste situatiiile financiare asupra executie bugetului local a
mijloacelor extrabugetare si de fonduri speciale legal constituite la nivel de comuna, la termenele stabilite de normele aprobate de MFP;
pp. intocmeste situatiile statistice cu datele necesare din documentele pe care le detine si le prezinta primarului;
qq. pastreaza secretul profesional si confidentialitatea lucrarilor;
rr. prezinta in fiecare zi de vineri, ora 12, raportul saptamanal de activitate, inregistrat la Registratura Primariei;
ss. prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de conducatorul autoritatii publice locale.
J. Limite de competenta:
• conform atributiilor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului.
K. Sfera relationala:
INTERN
• subordonat fata de primar, secretar si superior functionarilor publici de executie pentru compartimentul Impozite si Taxe.
EXTERN
• cu Directia Generala a Finantelor Publice Ilfov, Directia Judeteana de Statistica Ilfov, AJOFM Ilfov, Inspectoratul Teritorial de Munca Ilfov si cu persoane juridice private care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ-teritoriala a comunei Cernica.

Fond funciar

A. Denumirea postului:
– Inspector
B. Nivelul postului:
– functie publica de executie
C. Scopul principal al postului:
– lucrari de cadastru agricol, de intretinere a cadastrului agricol si organizarea teritoriului;
– executarea lucrarilor de birou, aferente intocmirii planurilor cadastrale, respectand normativele tehnice in vigoare;
– efectuarea masuratorilor pentru punerea in posesie la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar;
– intocmirea documentatiei tehnice si depunerea la Comisia judeteana in conformitate cu legislatia in vigoare pentru emiterea titlurilor de proprietate.
D. Identificarea functiei publice
– denumire: – inspector
– clasa: – I
– gradul profesional: – superior, treapta I
E. vechimea necesara in specialite: – minim 15 ani
F. Conditii specifice privind ocuparea postului :
a) Studii de specialitate: superioare
b) Experienta in domeniul agricol, fond funciar
c) Perfectionari (specializari): cursuri de perfectionare in domeniul agricol, conform Lg.188/1999 R. privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Cunostinte de operare pe calculator (necesitate si nivel) operare /nivel superior;
e) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: experienta in domeniul agricol, capacitatea de a evalua si rezolva problemele specifice, de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite, creativitate si spirit de initiative, capacitatea de planificare si de a actiona strategic, capacitatea de a lucra in echipa, respectul fata de lege si loialitatea fata de interesele institutiei, conduita corespunzatoare in timpul serviciului.
G. Atributii:
a. este membru in cadrul comisiei de fond funciar;
b. participa la sedintele comisiei de fond funciar;
c. asigura impreuna cu consilierul juridic si agentul agricol lucrarile de secretariat ale comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului;
d. intocmeste referatele conform circularelor primite de la comisia judeteana privind rectificarea sau anularea titlurilor de proprietate, dupa caz;
e. analizeaza cererile formulate privind reconstituirea dreptului de proprietate, prezentand propuneri pentru rezolvarea lor in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar si inaintarea lor spre validare Institutiei Prefectului Judetului Ilfov;
f. efectueaza punerea in posesie prin delimitare in teren a dreptului de proprietate si inmaneaza titlurile de propriete persoanelor indreptatite;
g. inventariaza impreuna cu agentul agricol terenurile din extravilanul si intravilanul comunei ramase neatribuite si intocmeste documentatia, respectiv referatul compartimentului de resort cu intreaga documentatie-extras din planuri parcelare cu propunerea ca aceste suprafete sa fie trecute in domeniul privat al comunei;
h. la inceputul fiecarui an inventariaza terenurile din intravilan si-l supune aprobarii consiliului local pentru a se acorda locuri de casa tinerilor sub 35 de ani, intocmind in acest sens schita de delimitare in teren si procesul verbal de atribuire dupa ce au fost adoptate hotarari de consiliu local, in acest sens;
i. ajuta agentul agricol la deschiderea noilor registre agricole pentru sate;
j. potrivit HG 661/2001 verifica in teren detinerea suprafetelor cultivate si stabileste existent produselor pentru care se solicita certificatele de producator agricol, cu propunerea de a se elibera certificatul de producator persoenelor indreptatite;
k. informeaza cetatenii si urmareste respectarea normelor tehnice si a legislatiei in vigoare referitoare la carantina fitosanitara, combaterea bolilor si daunatorilor la plante si utilizarea pesticidelor;
l. culege informatii de la cetateni privind structura culturilor ce doresc sa le insamanteze in anul current si in functie de conditiile pedoclimatice le asigura consultant de specialitate;
m. propune masuri pentru sprijinirea producatorilor agricoli asigurand in acelasi timp consultant de specialitate in vederea infiintarii, la nivelul comiunei, a unor exploatatii agricole pe domenii: legumicole, zootehnice, agricole;
n. initiaza un program de masuri privind imbunatatirea calitatii pasunilor si fanetelor (islazul comunal) pe care il supune spre dezbatere si aprobare consiliului local;
o. indruma producatorii agricoli si ajuta, in sensul intocmirii documentatiilor pentru acordarea de prime pe produs precum si cunoasterea modalitatilor directe de sustinere a producatorilor agricoli;
p. contribuie in comuna, alaturi de ceilalti specialist in aplicarea programelor prevazute in strategia guvernului pe linie de agricultura;
q. tine in mod distinct evidenta domeniului public si privat agricol al comunei Cernica si asigura actualizarea permanenta a acestuia;
r. intocmeste si tine evidenta contractelor de arendare si de concesionare a terenurilor din domeniul public si privat si urmareste in acelasi timp incasarea obligatiilor stabilite;
s. intocmeste procedurile de schimbare a categoriei de folosinta a terenurilor si materializarea acetora in PUG;
t. redacteaza referate de specilaitate la proiectele de dispozitii si proiectele de hotarari din domeniul agricol;
u. arhiveaza documentele create si le preda referentului cu atributii de arhiva, pe baza de lista de inventor si proces verbal de predare-primire;
v. indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar;
I. Limite de competenta:
fod funciar – cadastru general agricol, inventarierea
J. Sfera relationala:
INTERN
1. Relatii ierarhice
Subordonat fata de primar, viceprimar, secretar, contabil.
2. Relatii functionale
De serviciu, conform atributiilor stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Primariei.
3. Relatii de reprezentare
Reprezinta compartimentul in relatia cu alte autoritati si institutii publice
EXTERN
1. Cu contribuabili, persoane fizice si juridice:
2. Cu OCPI, Institutia Prefectului Judetului Ilfov – Comisia Judeteana de Fond Funciar, Directia Judeteana de Statistica, Directia Agricola, Consiliul Judetean Ilfov

Impozite si taxe

A. Denumirea postului:
– referent
B. Nivelul postului:
– functie publica de executie
C. Scopul principal al postului:
– stabileste partea de venituri pe toate sursele bugetului local si a bugetului in afara bugetului local
D. Identificarea functiei publice
– denumire: – referent
– clasa: – III
– gradul profesional: – principal, treapta I
E. vechimea necesara in specialite: – minim 9 ani
F. Conditii specifice privind ocuparea postului :
a) Studii de specialitate: medii
b) Experienta in domeniul fiscal
c) Perfectionari (specializari): cursuri de perfectionare in domeniul economic, conform Lg.188/1999 R. privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
d) Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) cooperare /nivel superior
e) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: experienta in domeniul fiscal, capacitatea de a evalua si de a examina cu usurinta starea de fapt fiscal a contribuabililor si de a obtine si valorifica informatiile si documentele necesare pentru determinarea corecta a situatiei fiscale.
G. Atributii:
– conform Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de
specialitate al primarului comunei Cernica;
a. inventariaza intreaga masa impozabila existenta la nivelul comunei privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;
b. elaboreaza documentatiile necesare pentru stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor si taxelor speciale date in competenta administratiei publice locale;
c. calculeaza impozitele si taxele locale datorate de persoanele fizice si juridice;
d. tine evidenta agentilor economici de pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, indiferent de forma de proprietate;
e. intocmeste registrul de rol pentru impozite si taxe locale, pentru fiecare contribuabil in parte;
f. urmareste incasarea impozitelor si taxelor datorate de contribuabili;
g. intocmeste documentele justificative ale operatiunilor patrimoniale;
h. organizeaza si urmareste tinerea corecta si la zi a contabilitatii privind partea de venituri;
i. exercita controlul zilnic al operatiunilor efectuate prin casierie si asigura incasarea la timp a creantelor, lichidarea operatiunilor de plata, luand masuri pentru stabilirea raspunderilor, atunci cand este cazul;
j. intocmeste dosarele privind inscrierile si radierile auto la nivelul comunei;
k. preia si inregistreaza declaratiile de impunere depuse de contribuabili;
l. trimite instiintari persoanelor cu debit fata de bugetul local;
m. descarca impreuna cu referentii fiscali toate debitele datorate de persoanele fizice si juridice;
n. elibereaza adeverinte si certificate fiscale pentru persoanele fizice si juridice in baza registrelor fiscale, la termenele si cu respectarea prevederilor legale, privind valoarea de impozitare a bunurilor imobile;
o. raspunde de integritatea numerarului chitantierelor si a altor documente cu regim special ce ii sunt incredintate;
p. semneaza de primirea corespondentei conform rezolutiei date de primar si asigura rezolvarea ei in timp util;
q. asigura si raspunde de inventarierea tuturor bunurilor mobile si imobile ce apartin unitatii administrativ teritoriale;
r. preda agentilor fiscali instiintarile de plata si procesele verbale de impunere dupa ce au fost efectuate operatiuni de debitare – in registrele de rol unic si in registrele de evidenta a veniturilor, pentru inmanarea acestora contribuabililor, sub semnatura, pe dovezile de predare – primire;
s. preia, detine si asigura evidenta dosarelor, borderourilor debit – incasari, impozit pe teren si cladiri pentru persoane fizice si juridice;
t. tine evidenta inlesnirilor la plata, acordate contribuabililor;
u. emite borderouri de debite pentru persoanele fizice, avand la baza referatul aprobat de primar;
v. prezinta, la cerere, informari privind realizarea veniturilor bugetului local, precum si aspectele constatate;
w. face parte din central operativ pentru situatii de urgenta;
x. informeaza primarul si contabilul despre contribuabilii inscrisi in evidenta speciala a insolvabililor si urmareste permanent starea de insolvabilitate al acestora;
y. prezinta in fiecare zi de vineri, ora 12, raportul saptamanal de activitate, inregistrat la Registratura Primariei;
z. pastreaza secretul profesional si confidentialitatea lucrarilor, intocmeste situatiile statistice cu datele necesare din documentele pe care le detine si le prezinta primarului.
I. Limite de competenta:
• stabileste veniturile persoanelor fizice si juridice, identifica pe raza comunei persoanele ce exercita o activitate producatoare de venit sau poseda bunuri impozabile nedeclarate, luand masuri de evidentiere a acestora, stabilind impozitele, taxele si raspunderea contraventionala.
J. Sfera relationala:
INTERN
1. Relatii ierarhice
Subordonat fata de primar, viceprimar, secretar, contabil.
2. Relatii functionale
De serviciu, conform atributiilor stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Primariei.
3. Relatii de reprezentare
Reprezinta compartimentul in relatia cu alte autoritati si institutii publice
EXTERN
1. Cu contribuabili, persoane fizice si juridice:
2. Cu autoritati, institutii publice si alte personae care sunt subiecte ale unui raport juridic fiscal sau care pot furniza date si informatii in procedura de stabilire, urmarire si colectare a creantelor bugetare.

Registrul agricol

A. Denumirea postului:
– referent
B. Nivelul postului:
– functie publica de executie
C. Scopul principal al postului:
– punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative din domeniul activitatii Registrului agricol, fondului funciar, baza de date a comunei
D. Identificarea functiei publice
– denumire: – referent
– clasa: – III
– gradul profesional: – principal, treapta I
E. vechimea necesara in specialitate:
– minim 5 ani
F. Conditii specifice privind ocuparea postului :
a. studii de specialitate – medii;
b. experienta in domeniul agricol si administratie publica;
c. perfectionari (socializari): cursuri de perfectionare in domeniul Registrului agricol, conform Lg. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
d. cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel)
operare /nivel superior;
G. abilitati, calitati si aptitudini necesare: experienta in domeniul Registrului agricol, loialitatea fata de institutie, legi si respectul fata de cetatean, receptivitate, corectitudine, exigenta si obiectivitate.
H. Atributii:
a. completeaza sub indrumarea secretarului comunei registrele agricole pe baza legislatiei in domeniu si a normelor tehnice privind completarea registrului agricol la datele si perioadele stabilite si raspunde de corectitudinea datelor inregistrate in registrele agricole pe tipuri, a centralizatorului registrelor agricole si a modificarilor datelor inscrise in registrul agricol, numai cu acordul secretarului;
b. va intocmi darile de seama statistice impreuna cu inspectorul si le va comunica, dupa caz, Directiei de Statistica si Directiei Agricole, la
termenele stabilite;
c. va prezenta primarului si secretarului, in orice moment, urmatoarele
situatii:
– numarul gospodariilor inscrise in registrul agricol pe cele 4
tipuri si pe sate;
– numarul persoanelor ce compun gospodariile inscrise in
registrul agricol;
– efectivele de animale pe specii, categorii existente la
inceputul anului, precum si evolutia acestoar pe parcursul
anului;
– suprafata cladirilor de locuit si a celorlalte constructii
gospodaresti;
– modul de utilizare a terenului agricol;
– evidenta mijloacelor de transport cu tractiune mecanica si
manuala, a tractoarelor si utilajelor agricole;
– opereaza in registrele agricole toate actele juridice intocmite
intre parti: acte vanzare-cumparare, donatii, certificate de
mostenitor, sentinte judecatoresti.
d. participa efectiv la efectuarea recensamantului general agricol;
e. intocmeste si elibereaza la cererea cetatenilor, cu respectarea
prevederilor legale, adeverinte si certificate care atesta: numarul de
animale, suprafata inscrisa la pozitia de rol, suprafata construibila a casei de locuit si anexelor gospodaresti, anul realizarii acestora, componenta familiala;
f. intocmeste certificatele de producator agricol pe baza datelor din Registrul agricol si tine evident eliberarii acestora, intocmeste procesele verbale de constatare;
g. tine evidenta stricta a contractelor de arendare, in baza legii arendei si efectueaza toate operatiunile necesare la proprietarii de terenuri;
h. participa la evaluarea pagubelor care se produc la culturi, pasuni, islaz comunal;
i. participa la punerea in posesie a proprietarilor de terenuri, efectueaza verificari in teren;
j. pune la dispozitia operatorului de rol, registrele agricole pentru stabilirea masei impozabile;
k. arhiveaza intreaga documentatie, emisa conform HG 661/2001 privind certificatele de producator;
l. asigura securitatea registrelor agricole, numerotarea, parafarea si
sigilarea si inregistrarea acestora in registrul de intrare-iesire general;
m. intocmeste opisul registrelor agricole;
n. prezinta in sedintele consiliului local informari cu privire la stadiul de
completare si tinerea la zi a evidentei registrelor agricole;
o. inventariaza impreuna cu inspectorul toate terenurile din intravilanul si extravilanul comunei care nu au fost revendicate de fostii proprietari, intocmind documentatia pentru inregistrare in domeniul privat al comunei;
p. tine evidenta suprafetelor agricole ce se afla in administrarea consiliului local (islazul comunal, terenuri arabile, terenuri concesionate, terenuri arendate, terenuri neagricole, etc.), propunand modul de exploatare a acestora;
q. intocmeste documentatiile necesare pentru acordarea sprijinului
producatorilor agricoli in conditiile actelor normative in vigoare sau
insarcinari date de consiliu local, primar;
r. ia masuri pentru prevenirea imbolnavirii animalelor, facand parte din
comandamentul antiepizootic, infiintat la nivelul comunei;
s. face parte din centrul operativ pentru situatii de urgenta;
t. urmareste modul in care detinatorii de terenuri asigura cultivarea acestora;
u. impreuna cu inspectorul delimiteaza exploatatiile agricole din teritoriul administrativ-teritorial;
v. participa la actiunea de delimitare a teritoriului administrative al comunei si asigura conservarea punctelor de hotar, materializate prin borne;
w. in mod obligatoriu, in lipsa functionarului, raspunde de intreaga activitate ce se desfasoara la registratura;
x. intocmeste situatiile statistice cu datele necesare din documentele pe care le detine si le prezinta primarului;
y. pastreaza secretul profesional si confidentialitatea datelor si informatii privind activitatea biroului;
z. prezinta in fiecare zi de vineri, ora 12, raportul saptamanal de activitate, inregistrat la Registratura Primariei;
aa. prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de conducatorul autoritatii publice locale.
J. Limite de competenta:
• conform atributiilor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului.
K. Sfera relationala:
INTERN
• subordonat fata de primar, secretar si viceprimar.
EXTERN
• cu Directia Agricola si Directia Judeteana de Statistica, Consiliul
Judetean Ilfov si Institutia Prefectului Judetului Ilfov.

Urbanism si amenajarea teritoriului

A. Denumirea postului:
– referent
B. Nivelul postului:
– functie publica de executie
C. Scopul principal al postului:
– urbanism si amenajarea teritoriului, registratura generala – arhiva;
D. Identificarea functiei publice
– denumire: – referent
– clasa: – III
– gradul profesional: – principal, treapta I
E. vechimea necesara in specialitate:
– minim 5 ani
F. Conditii specifice privind ocuparea postului :
a. studii de specialitate – medii;
b. experienta in domeniul urbanism si amenajarea teritoriului si administratie publica;
G. abilitati, calitati si aptitudini necesare: experienta in domeniul urbanism si amenajarea teritoriului, loialitatea fata de institutie, legi si respectul fata de cetatean, receptivitate, corectitudine, exigenta si obiectivitate.
H. Atributii:
a. tine evidenta si urmareste stadiul de elaborare si avizare a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului;
b. stabileste orientarile generale privind amenajarea teritoriului comunal;
c. urmareste respectarea Regulamentului General de Urbanism si a PUG-ului;
d. asigura respectarea prevederilor legale privind monumentele istorice, cultural, de arhitectura si a zonelor protejate si initiaza studii privind conservarea si protejarea acestora;
e. verifica cererile prin care se solicita certificat de urbanism, asigura
eleborarea si intocmirea acestuia;
f. verifica solicitarile de autorizatie de construire, desfiintare (certificatul de urbanism, documentatiile tehnice, avizele legale necesare), asigura elaborarea, intocmirea si eliberarea acestui act administrative in conformitate cu OMLPAT nr. 91/1991 cu modificari si completari ulterioare si a Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificari si completari ulterioare;
g. asigura elaborarea avizului Primariei comunei Cernica pentru
Consiliul Judetean Ilfov, in vederea elaborarii certificatelor de urbanism;
h. tine evident constructiilor de pe raza comunei Cernica, atribuie numerele acestora si intocmeste documentatia primara privind aprobarea nomenclaturii stradale;
i. raspunde de rezolvarea in termen a cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si propunerilor cetatenilor;
j. obligatoriu, periodic, face control pe raza comunei Cernica, din
oficiu sau la cerere, privind disciplina in constructii, consemnand in
registrul de control deficientele constatate, masurile ce se impun si modul de finalizare a cazurilor;
k. constata si incheie procese verbale de constatare a contraventiilor la Legea nr. 50/1991, republicata sia duce la cunostinta conducerii primariei existent constructiilor evecutate fara autorizatiei sau cu incalcarea prevederilor acesteia;
l. urmareste pastrarea specificului comunei in domeniul arhitecturii si
urbanismului;
m. participa la receptia lucrarilor cu titlu de investitii ale Primariei Cernica;
n. urmareste periodic evidentierea si conservarea bornelor si reperelor
topografice din teritoriu si constata savarsirea contraventiilor de catre
persoanele care incalca legislatia in acest domeniu;
o. tine evidenta la actiunile de constatare a pagubelor produse de
calamitatile natural (incendii, inundatii, etc.);
p. duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului
referitoare la urbanism si tine cont de recomandarile organelor superioare de indrumare si control;
q. elaboreaza rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari din
domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului, autorizarea constructiilor,
etc.;
r. colaboreaza cu Oficiul Judetean de Cadastru in vederea asigurarii
planurilor cadastrale, imobiliare si edilitare pentru comuna Cernica;
s. monitorizeaza realizarea masurilor luate pentru buna gospodarire a
localitatii, stabilite prin hotarari ale consiliului local;
t. raspunde de inregistrarea corespondentei primare pe care o prezinta
primarului pentru rezolutie si distribuirea acesteia pe compartimente;
u. executa lucrarile de secretariat, necesare pregatirii si desfasurarii
sedintelor consiliului local, precum si a altor intalniri si manifestari oficiale organizate la nivelul comunei noastre;
v. inregistreaza, distribuie si expediaza corespondenta, urmareste
rezolvarea in termen a acesteia de catre celelalte compartimente;
w. intocmeste si elibereaza la cererea persoenelor interesate, in baza datelor inscrise in documentele existente in arhiva unitatii a adeverintelor pentru vechimea in munca, atestarea unui bun, a unui drept;
x. semneaza de primirea corespondentei, petitii, cereri si asigura rezolvarea in termenul legal;
y. efectueaza sub indrumarea secretarei unitatii administrative teritoriale actele necesare dezbaterii masei succesorale;
z. pastreaza registrul intrari-iesiri general al corespondentei;
aa. tine condica de remitere a corespondentei si urmareste modul de
solutionare si data a actelor remise de catre fiecare solicitant;
bb. asigura afisarea actelor adoptate de consiliul local si emise de primarul comunei, precum si a citatiilor de la judecatorie, tribunal, pe care le afiseaza incheind un proces verbal in acest sens;
cc. pastreaza publicatiile de presa, arhivandu-le in mod cronologic;
dd. raspunde de arhiva institutiei primind fondul de arhiva de la celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
ee. asigura predarea la Directia Judeteana de Arhiva a documentelor al caror termen de pastrare a expirat prin efectuarea operatiunii de expertizare si selectionare;
ff. intocmeste cu sprijinul celorlalte compartimente a nomenclatorului
arhivistic, al dosarelor constituite, il trimite spre aprobare la Arhivele
Statului, prin dispozitia primarului;
gg. in permanenta va avea respect fata de lege si loialitate fata de interesele institutiei;
hh. are obligatia sa respecte in permanenta toate regulile de protective si securitatea muncii, participand lunar la instructajul care se face pe aceasta linie;
ii. inlocuieste pe perioada concediului de odihna, a concediului medical sau alte situatii neprevazute secretara comunei, in intocmirea actelor de stare civila si referentul cu atributii de registru agricol;
jj. intocmeste situatiile statistice cu datele necesare din documentele pe care le detine si le prezinta primarului;
kk. pastreaza secretul profesional si confidentialitatea datelor precum si informatiile privind activitatea biroului;
ll. prezinta in fiecare zi de vineri, ora 12, raportul saptamanal de activitate, inregistrat la Registratura Primariei;
mm. prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de conducatorul autoritatii publice locale.
J. Limite de competenta:
• conform atributiilor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului.
K. Sfera relationala:
INTERN
• subordonat fata de primar, secretar si viceprimar.
EXTERN
• Directia Judeteana de Statistica, Consiliul Judetean Ilfov si Institutia
Prefectului Judetului Ilfov.

Asistenta sociala

A. Denumirea postului:
– referent
B. Nivelul postului:
– functie publica de executie
C. Scopul principal al postului:
– de a asista persoanele sau comunitatile aflate in nevoie, implicandu-se in identificarea , intelegerea , evaluarea corecta si solutionarea problemelor sociale;
– promoveaza principiile justitiei sociale prevazute in actele normative cu privire la asistenta sociala si serviciile sociale;
– asigura egalitatea sanselor privind accesul persoanelor asistate la informatii, servicii, resurse si participarea acestorala procesul de luare a deciziilor;
– sprijina persoanele asistate in eforturile lor de a identifica si clarifica scopurile, in vederea alegerii celei mai bune optiuni;
– actioneaza cu onestitate si responsabilitate fata de beneficiari, institutii si
societate, in concordant cu normele deontologiceale profesiei;
– isi desfasoara activitatea numai in aria de competenta profesionala determinata de calificarea si experienta profesionala.
D. Identificarea functiei publice
• denumire: – referent
• clasa: – III
• gradul profesional: – principal, treapta I
E. vechimea necesara in specialite: minim 5 ani
F. Conditii specifice privind ocuparea postului:
a) Studii medii
b) Experienta in domeniul asistentei sociale;
c) Perfectionari (specializari): cursuri de perfectionare in domeniul asistentei sociale, conform Lg.188/1999republicata, cu modificari si completari ulteriore privind statutul functionarilor publici;
d) Cunostinte de operare pe calculator (necesitate si nivel) operare/nivel mediu;
e) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: experienta in domeniul asistentei sociale, capacitatea de a evalua, a examina si a lua decizii imediate in situatiile de criza si in orice alta situatie, in ceea ce priveste asistenta sociala, dinamism receptivitate, corectitudine, exigenta si obiectivitate.
G. Atributii:
a. monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor aflati in dificultate in cadrul unitatii administrativ teritoriale, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
b. colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerului de resort si ale celorlalte organe specializate din judet;
c. identifica copiii aflati in dificultate de pe teritoriului comunei si stabileste masurile de protectie ale acestora;
d. intocmeste raportul privitor la ancheta psiho-sociala a copilului aflat in dificultate si propune comisiei stabilirea unor masuri de protectie, sau dupa caz, a unor masuri educative pentru copil;
e. determina pozitia copilului capabil de discernamant cu privire la masura propusa asigurand cunoasterea de catre copil a situatiei sale de drept si de fapt;
f. acorda copilului capabil de discernamant asistenta si sprijin in exercitarea dreptului sau la libera exprimare a copilului;
g. depune diligentele necesare pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia in vederea identificarii unor solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului, reintegrarea in familia naturala, sau, dupa caz, adoptia;
h. sesizeaza instanta judecatoreasca competenta pentru declararea judecatoreasca a abandonului de copii in conditiile legii;
i. acorda comisiei, la cererea acesteia, asistenta de specialitate pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin;
j. asigura aplicarea hotararilor commisiei, urmareste si supravegheaza modul de aplicare al acestor hotarari;
k. identifica familii sau persoane carora sa le poata fi incredintat sau da in plasament familial copilul, cu prioritate printre rudele copilului pana la gradul al patrulea inclusiv;
l. identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii, si supravegheaza activitatea acestora;
m. acorda asistenta si sprijin familiilor sau persoanelor care au primit in plasament sau in incredintare, copii pentru asigurarea dezvoltarii armonioase a acestora;
n. acorda asistenta si sprijin parintilor copilului aflat in dificultate, pentru a pregati revenirea acestuia in mediul sau familial;
o. supravegheaza familiile si persoanele care au primit in incredintare copii pe toata durata acestei masuri, precum si parintii copilului aflat in dificultate, dupa revenirea acestuia in mediul lor familial;
p. pregateste integrarea acestuia sau reintegrarea copilului in familia sa naturala, intr-o familie substitutiva temporara sau in familia adoptiva, dupa caz, inclusiv prin asigurarea unor spatii amenajate si a mijloacelor necesare pentru contactul personal si nemijlocit al copilului cu parintii sai;
q. verifica si reevalueaza cel putin odata la trei luni imprejurarile legate de
plasamentul sau incredintarea copilului si propune comisiei, dupa caz,
mentinerea masurii de protectie stabilite, modificarea sau revocarea acesteia.
r. acorda asistenta si sprijin de urgenta parintilor copilului urmarind daca acestia isi pot asuma responsabilitatile si daca isi indeplinesc obligatiile fata de copil, astfel incat sa previna aparitia situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;
s. identifica familiile sau persoanele care doresc sa adopte copii de pe raza
comunei;
t. sprijina familiile atestate ca apte sa adopte copii, pentru a le fi incredintati copii spre adoptie si face propuneri comisiei competente in acest sens;
u. urmareste evolutia copiilor adoptati de pe teritoriul comeni, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi, pe o perioada de cel putin doi ani de la incuviintarea adoptiilor, pe care le-au sprijinit, prezinta rapoarte comisiei cu privire la aceste aspecte, trimestrial sau la cererea acesteia, sprijina parintii adoptivi ai copilului in indeplinirea obligatiei de a informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate al acestuia o permite;
v. asigura masurile necesare pentru protectia, in regim de urgenta, a copilului aflat in dificultate, inclusiv pentru plasamentul copiluluiin regim de urgenta;
w. ia masuri pentru popularizarea dispozitiilor legale interne;
x. colaboreaza cu serviciile publice specializate pentru protectia copilului din judet;
y. intocmeste si tine evidenta dosarelor de ajutor social intocmite in baza
prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
z. intocmeste si tine evidenta alocatiilor pentru nou-nascuti acordata in baza prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
aa. intocmeste si inainteaza dosarele pentru alocatia de stat pentru copii la A.J.P.S. Ilfov;
bb. intocmeste si tine evidenta dosarelor de alocatie complementara si alocatie de sustinere monoparentala conform prevederilor OUG nr. 105/2003;
cc. intocmeste dosarele pentru obtinerea sprijinului financiar de 200 Euro
la incheierea casatoriei ;
dd. intocmeste anchetele sociale si le inainteaza catre institutiile care le solicita;
ee. verifica activitatea asistentilor personali si a insotitorilori persoanelor cu handicap, intocmind raport individual pentru fiecare caz in parte;
ff. intocmeste fisele de calcul pentru cuantumul ajutorului social, transmite dispozitiile primarului cu privire la acordarea/neacordarea ajutorului, intocmeste situatia cu privire la participarea la activitatile in folosul comunitatii efectuate de asistati, pentru plata corecta a acestora;
gg. intocmeste situatii statistice referitoare la activitatile ce-i revin;
hh. intocmeste documentatia privind acordarea ajutorului de inmormantare, conform Legii nr. 416/2001;
ii. intocmeste documentatia privind acordarea unor ajutoare de urgent conform legii nr. 416/2001;
jj. intocmeste dosarele pentru acordarea alocatiilor de stat si a alocatiilor
complementare, pentru copiii nou-nascuti;
kk. identifica, evalueaza si face propuneri privind acordarea unui sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere;
ll. face propuneri pentru ajutorarea familiilor cu problem socio-economice, cu venituri de subzistenta;
mm. intocmeste anchete sociale privind situatia materiala si morala a familiilor vulnerabile;
nn. intocmeste caracterizari la solicitarea cetatenilor si diferitelor organe si institutii;
oo. intocmeste situatia copiilor lipsiti de ocrotire parinteasca si propune dupa caz instituirea tutelei sau curatelei in urma efectuarii anchetelor sociale la domiciliul acestora;
pp. colaboreaza cu serviciile de stare civila, de evident populatiei si sesizeaza, dupa caz, situatiile in care sunt persoane fara acte de stare civila, identitate, etc., intocmeste sesizarile pentru intrarea in legalitate;
qq. intocmeste dosarele personale ale asistentilor personali ale persoanelor cu handicap, a celor cu indemnizatie de insotitor, tine evidenta acestora si evaluaeaza, dupa caz, fiecare situatie in parte, prin ancheta sociala;
rr. raspunde in termenul legal adreselor primite si cererilor cetatenilor cu trimiterea raspunsului in termen;
ss. asigura gratuit consultant de specialitate in domeniul asistentei sociale;
tt. organizeaza si raspunde de plasarea persoanelor intr-o institutie de specialitate si faciliteaza accesul acesteia in alte institutii specializate (spital, institutii de ocrotire);
uu. arhiveaza documentele create si le preda referentului cu atributii de arhiva, pe baza de lista de inventor si proces verbal de predare-primire;
vv. realizeaza si spijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
ww. indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de
consiliul local ori de primar;
J. Sfera relationa la:
INTERN
1. Relatii ierarhice
Subordonat fata de primar, viceprimar, secretar, contabil.
2. Relatii functionale
De colaborare cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului
3. Relatii de reprezentare
Reprezinta compartimentul in relatia cu alte autoritati si institutii publice
EXTERN
1. Cu persone fizice si juridice;
2. Cu autoritati, institutii publice si alte persoane care sunt subiecte ale unui raport juridic privind asistenta sociala;

Primar

Primar: Gelu Apostol

Ce se intelege prin „institutia Primarului“?

Primarul indeplineste o functie de autoritate publica, asigurand respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului local. De asemenea, dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si ale hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii.

Alegerea Primarului

* primarul este ales prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat;
* validarea mandatului primarului se face de catre judecatoria in raza careia se afla unitatea administrativ-teritoriala de catre un judecator desemnat de presedintele instantei;
* rezultatul validarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau, dupa caz, intr-o sedinta extraordinara, de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei;
* primarul depune in fata consiliului local juramantul in limba romana; primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept.

Mandatul Primarului
Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi, calamitate naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

Atributiile Primarului

Ca si atributii principale ale primarului, se pot enumera:

* functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara;
* atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului;
* prezinta consiliului local atat rapoarte anuale privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, cat si alte rapoarte si informari;
* elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a localitatii si le supune aprobarii consiliului local;
* functia de ordonator principal de credite;
* intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
* initiaza negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
* verifica inregistrarea fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial;
* coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local;
* ia masuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta;
* ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
* ia decizii privind personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si privind conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
* asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
* emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative;
* asigura respectarea angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

Istoric

Prima atestare documentară a zonei datează din anul 1608, din timpul domniei lui Radu Vodă Şerban, fiul lui Mihnea Vodă. Este vorba despre Sfânta Mănăstire Cernica, ctitorie a marelui vornic Cernica Ştirbei şi a soţiei sale Chiajna.

Comuna Bobesti-Balaceanca

A luat fiinta in 1864, comuna rurala, plasa Dambovita, la E de Bucuresti. Este situata pe malurile raului Dambovita, la distanta de 19 Km de Bucuresti. Se compune din 8 catune: Balaceanca, Bobesti, Berceni, Glina-Gherman, Glina-Macri, Manolache, Potoceanca si Serbanesti. Are o populatie de 1.596 locuitori, care traiesc in 373 case.

Suprafata totala a comunei este de 4.164 hectare. Propietarii au 3.270 hectare, din care cultiva 3108 hectare ( 5 raman sterpe, 128 hectare izlaz si 30 hectare padure ); iar locuitorii cultiva 894 hectare, fara sa aibe locuri pentru pasunea vitelor.

Resedinta comunei este in catunul Glina-Gherman. In comuna sunt 3 biserici, deservite de 3 preoti; 1 scoala de baieti si una de fete, care functioneaza intr-un local oferit de dl. Eftimie Diamandescu, propietarul mosiei Balaceanca.

Comuna numara 333 contribuabili si are un buget de 5.273 lei la venituri si de 5.268 lei la cheltuieli. In anul 1.885 erau 267 contribuabili. Dintre locuitori, 342 sunt plugari. Ocupatia lor de capetenie e agricultura, si cresterea vitelor; 73 au diferite profesiuni. Aratura se face cu 212 pluguri, 172 cu boi si 40 cu cai. Locuitorii au 275 care si carute, 194 cu boi si 81 cu cai.

Comertul se face de 8 circiumari si 2 hangii. Numarul vitelor mari e de 1.141 si al celor mici de 2.304. Vite mari: 434 cai si epe, 7 armasari, 476 boi, 134 vaci, 52 vitei, 20 de tauri, 17 bivoli si bivolite. Vite mici: 60 capre , 164 porci si 2.080 oi. Impropietariti sunt 140 locuitori si neimpropietariti 277.

Satul Balaceanca

Plasa Dimbovita, judetul Ilfov, la E. de Glina-Gherman, situate pe malul drept al raului Dimbovita.

La N. e inconjurat de dealuri; iar la E. pamintul e baltos. De aici riul Dimbovita coteste spre S. Acest sat face parte din comuna rurala Bobesti-Balaceanca.

Suprafata totala a satului e de 1.090 hectare cu o populatie de 541 locuitori. Propietarul, dl Eftimie Diamandescu, are 850 hectare si locuitorii 240 hectare. In sat e o biserica, cu hramul Adormirea, deservita de 1 preot si un cintaret.

Satul Bobesti-Andronache

Plasa Dimbovita judetul Ilfov, la V. de Glina-Gherman. Are o pozitie placuta. Intre acest sat si Leurdeni, pamintul e smarcos. Face parte din comuna rurala Bobesti-Balaceanca si are 276 locuitori. Suprafata totala a satului este de 1.060 hectare arabile impreuna cu Berecni, apartinind propietarului Grigore Balaceanu 820 hectare si locuitorilor 240 hectare. Are o biserica cu hramul Adormire Maicii-Domnului, deserviata de 1 preot si 1 cintaret; si o scoala frecventata de 17 elevi, cu intretinerea careia statul, judetul si comuna cheltuiesc 1.660 lei.

Satul Berceni

Face parte din comuna rurala Bobesti-Balaecanca, plasa Dimbovita, judetul Ilfov. Suprafata totala a satului e de 1060 hectare, impreuna cu Bobestii. Apartin dl. proprietar Grigore Balaceanu 820 hectare si locuitorilor 240 hectare. Numarul vitelor mari e de 139 si al celor mici de 170.

Satul Glina-German

Plasa Dimbovita judetul Ilfov, face parte din comuna rurala Bobesti-Balaecanca. Este situata la E. de Bucuresti, pe tarmul drept al riului Dimbovita.

Se intinde pe o suprafata de 502 hectare, cu o populatie de 216 suflete. Dl. Gherman are 332 hectare si locuitorii 170 hectare.

Are o biserica cu hramul Adormirea, deservita de un preot si un cintaret. Aici este resedinta primariei. Comertul se face de 2 circiumari. Numarul vitelor mari e de 139 si al celor mici de 170. Satul Glina-Macrii Plasa Dimbovita judetul Ilfov, face parte din comuna rurala Bobesti-Balaceanca.

Suprafata totala a satului e de 293 hectare , cu o populatie de 12 suflete.

Satul Manolache

Plasa Dimbovita judet Ilfov, situat pe malul sting al riului Dimbovita. Face parte din comuna rurala Bobesti-Balaceanca. Pamintul sau e baltos.

Suprafata satului e de 431 hectare cu o populatiune de 165 locuitori.

Epitropia bisericii Domnitei Balasa are 300 hectare si locuitorii 131 hectare. Comertul se face de 1 circiumar . numarul vitelor mari e de 137 si al celor mici de 469.

Satul Potoceanca (acum face parte din actualul sat Posta)

Plasa Dimbovita judet Ilfov, face parte din comuna rurala Bobesti-Balaceanca, situate la S-E de Glina-Gherman, pe malul drept al riului Dimbovita. Aproape de toate partile e inconjurat de dealuri. Se intinde pe o suprafata de 528 hectare cu o populatie de 122 locuitori. Dl. Ion Paplica, are 478 hectare si locuitorii 60 hectare.

Comertul se face de 1 circiumar. Numarul vitelor mari e de 116 si al celor mici de 170. Satul Serbanesti Plasa Dimbovitajudetul Ilfov, face parte din comuna rurala Bobesti-Balaceanca. Are o suprafata de 250 hectare cu o populatie de 75 locuitori; o scoala mixta. Numarul vitelor mari 79 si al celor mici de 29.

Comuna Cernica-Caldararu

Comuna rurala, plasa Dimbovita, judet Ilfov. E situata la E. de Bucuresti, in padurea cu acelasi nume, pe malul de E. al baltei Cernica, la 15 Km. departare de Bucuresti.

Sta in legatura cu Pantelimonul, prin manastirea Cernica, printr-o sosea vecinala. Se compune din satele Cernica si Caldararul.

Are o populatie de 922 locuitori , in care numar intra si calugarii de la manastirea Cernica, locuiesc in 190 case. Suprafata totala a comunei este de 4.152 hectare. Statul are 3.550 hectare , din care cultiva prin arendasii sai,841 hectare( 25 izlaz,137 sterpe si 2547 padure).

Locuitorii au 620 hectare pe care le cultiva, rezervind 8 hectare pentru izlaz. Contribuabili sunt 172. Bugetul comunei e de 4.246 lei la venituri si 4.138 lei la cheltuieli. Dintre locuitori , 180 sunt plugari. Aratura se face cu 62 pluguri, 46 cu boi si 16 cu cai. Locuitorii au 81 care si carute, 69 cu boi si 12 cu cai. Comertul se face de 6 circiumari si 1 hangiu. Numarul vitelor mari e de 386 (107 cai si epe, 188 boi, 69 vaci si vitei, 4 tauri, 18 bivoli si bivolite) si al celor mici de 588 ( 33 capre, 105 porcisi 450 oi ) locuitorii improprietariti sunt 139, neimproprietariti sunt 203. S-au stabilit in comuna 3 starini.

Satul Cernica

Plasa Dimbovita judetul Ilfov, face parte din comuna rurala Cernica-Caldararul. Este situate la E. de Bucuresti, in padurea Cernica, la N. balti cu acelasinume. Se mai numeste si Moara-Cernica. Pe linga sat trece paraul Cernica (?). aici este resedinta primariei.

Are o biserica cu hramul Sfintii Apostoli, deservita de 2 preoti si 2 cantareti; o scoala mixta frecventata de 22 elevi si 8 eleve, cu intretinerea careia statul si comuna cheltuiesc 2644 lei annual. Localul sa construit din fondurile judetului in anul 1888.

Populatia lui e de 606 locuitori. Suprafata totala a satului e de 3.334 hectare apartinind statului 2850 hecatre si locuitorilor 484 hectare. Statul are 2.500 hectare padure, 25 izlaz, 75 sterpe si 250 le cultiva prin arendasi. Comertul se face de 5 circiumari si 1 hangiu. Are un helesteu. Numarul de vite mari e de 280 si al celor mici de 303.

Manastirea Cernica

Manastirea cernica, de calugari, judetul Ilfov, situata pe doua insule din lacul Colentina, linga satul cu acelasinume . s-a fondat de marele vornic Cernica, la anul 1608; are hramul Sf. Niculae. Acest schit a durat mai bine de un secol, dar s-a pustiit din cauza unei ciume mari. La anul 1781, arhimandritul Gheorgheimpreuna cu doi ucenici de la Sf. Muntegasind acest loc pustiu, cu binecuvintarea mitropolitului Grigorie, s-au stabilit aici. In timp de doi ani s-au strins 16 frati. In anul 1784, sotiile boierilor Golescu si Dudescu, au dat mijloacele necesare pentru intretinerea schitului. La anul 1786, pe vremea domnitorului Mavrogheni, se strinsesera aici 103 frati, iar domnul Mavrogheni ii ajuta, dindu-le toate cele necesare pentru traiu. Astazi este una din cele mai mari chinovii ale tarii, si locul de inmormantare al multor evlaviosi din Bucuresti. Aici se afla o evanghelie de la Alexandru Moruzzi V.V. si o alta evanghelie, admirabil imbracata, daruita de M.S. Regele Carol I . se sustine de unii ca intre manastire si raul Dimbovita ar fi fost o manastire de calugarite infiintata de jupaneasa Chiajna, sotia vornicului Cernica, care s-a desfiintat din cauza ca manastirea ar fi fost calcata de hoti. Aici este o biblioteca , care cuprinde multe carti bisericestifoarte vechi. Aceasta manastire numara azi 121 calugari, cu care statul cheltuieste annual lei 28213. Din cauza baltii, vara, locul e cam nesanatos.

Cernica balta

Judet Ilfov, plasa Dimbovita, asezata cam in central plasii, formata din raul Colentina. Se scurge in raul Dimbovita spre E. de catunul Caldararu.

Cernica mosie a statului

Judet Ilfov, pendinte de manastirea Cernica. S-a arendat pe periodul 1885-95, cu 9.573 lei annual, impreuna cu moara, afara de locul dintre helesteu si padurepina in locul cedat locuitorilorinchis cu santuri, care teren sa lasat in folosinta manastirii. O parte din acest teren sa luat pentru fortificatii.

Cernica padure mare

Judetul Ilfov plasa Dimbovita. Are 2.840 hectare. E propietatea statului.

Cernica pariu

Judet Ilfov, langa localitatea cu acelasi nume.

Satul Caldararul

Face parte din comuna rurala Cernica-Caldararu, plasa Dimbovita judet Ilfov. Este situat la S-V. de Cernica, intr-un loc smarcos. Spre S. de Caldararu trece raul Dimbovita. Populatia lui este de 162 de suflete. Suprafata totala a satului e de 773 hectare, din acre 758 hectare sunt ale statului, si 15 ale locuitorilor. Statul cultiva prin arendasii sai 580 hectare (30 sterpe si 48 padure). Locuitorii cultiva 103 hectare, rezervind restul pentru cultura viei.

Comertul se face cu 1 carciumar. Numarul vitelor mari e de 75 si al celor mici de 270.

Caldararu-Glina Mosie

Mosie a statului, Judetul ilfov plasa Dimbovita , pendinte de manastirea Radu-Voda; mosia s-a arendat pe periodul 188-93 cu 17600 lei anual.

Comuna Tinganul

Comuna rurala , plasa Dimbovita, judetul Ilfov, situate linga riul Dimbovita, la 16 kilometrii de Bucuresti. Se compune din satele: Tinganul si Tinganul-Moara, cu o populatie de 883 locuitori. Sta in legatura cu Cernica si Frunzinesti prin sosele vecinale. Se intinde pe o suprafata de 1935 ha.

Are 1 biserica; 1 scoala mixta;1 masina de treerat cu aburi;1 helesteu; 2 poduri. Locuitorii poseda:67 pluguri , 50 boi, 17 cu cai, 112 care si carute: 64 cu boi, 48 cu cai; 173 cai si iepe, 3 armasari , 213 boi, 2 tauri, 119 vaci si vitei, 36 bivoli si bivolite, 147 porci, 43 capre si 777 oi. Impropietariti sunt 84 locuitori si neimpropietariti 127.

Comertul se face de 5 circiumari .

Tinganu sat

Face parte din plasa Dimbovita judet Ilfov, situate intre riul Dimbovita si valea Pasarea. Aici este resedinta primariei. Se intinde pe o suprafata de 1878 hectare, cu o populatiune de 811 locuitori. Are o scoala ; o biserica cu hramul Adormirea, deservita de 2 preoti si 2 cintareti; 1 helesteu; 1 pod; o masina de treerat.

Comertul se face de 4 circiumari. Numarul vitelor mari e de 491 si al celor mici de 944.

Tinganul-Moara Sat

Parte din comuna rurala Tinganul plasa Dimbovita judet Ilfov linga valea Pasarea. Se intinde pe o suprafata 56 de hectare, cu o populatie de 72 locuitori. Propieatea e a locuitorilor. Are 1 pod statator. Comertul se face de 1 circiumar. Numarul vitelor mari e de 55 si al celor mici de 23.

Tinganul, mosie a statului

Pendinte de manastirea Vacaresti, arendata cu 28.400 lei anual. Are o padure de 1063 de hectare.

Tinganul fosta statie de cai de post ape la anul 1836, pe drumul intre Bucuresti-Calarasi si Oltenita.

Satul Posta

Apartinea de comuna rurala Stiubei-Orasti (azi comuna Frumusani), Plasa Dimbovita, judet Ilfov, situate la N-E de Orasti, pe tarmul drept al raului Dimbovita. Se intinde pe o suprafata de 433 hectare cu o populatie de 65 locuitori. Academia Romana, mostenitoarea casei Otetelisanu are 395 hectare si locuitorii 38 hectare. Proprietara cultiva prin arendasii sai 275 hectare (75 sterpe, 45 padure) locuitorii cultivau tot terenul. Numarul vitelor mari e de 103 si al celor mici de 76.

Viceprimar

Conform legislatiei in vigoare Consiliul local alege din randul membrilor sai – viceprimarul, cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie.

Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local.

Viceprimarul exercita atributiile care ii sunt delegate de catre primar, prin dispozitie, in conditiile prevazute de art. 70 din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala.

* controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vânzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
* asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotarârii consiliului local;
* exercita controlul asupra activitatilor din târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
* raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;
* organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
* ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
* poate indeplini si atributiile de ofiter de stare civila.