Contabilitate

A. Denumirea postului:
– referent
B. Nivelul postului:
– functie publica de executie
C. Scopul principal al postului:
– gestionarea resurselor financiare
– punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative privind politica bugetara;
– realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a compartimentului contabil.
D. Identificarea functiei publice
– denumire: – referent
– clasa: – III
– gradul profesional: – superior, treapta III
E. vechimea necesara in specialite:
– minim 10 ani
F. Conditii specifice privind ocuparea postului :
a. studii de specialitate – medii;
b. experienta in domeniul contabilitatii;
c. perfectionari (socializari): cursuri de perfectionare in domeniul contabil, conform Lg. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
d. cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel), operare/nivel superior;
G. abilitati, calitati si aptitudini necesare: experienta in domeniul contabil, capacitatea de a evalua si de a examina cu usurinta starea de fapt a politicii bugetare, dinamism, receptivitate, corectitudine, exigenta si obiectivitate.
H. Atributii:
a. intocmeste raportul si propune aprobarea impozitelor si taxelor locale, a taxelor speciale, in conditiile legii;
b. pregateste lucrarile de elaborare si aprobare a bugetului local, a bugetului serviciilor publice, le prezinta ordonatorului principal de credite pentru a fi supuse aprobarii consiliului local cu respectarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2010, a prevederilor Legii 500/2002 privind finantele publice si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificari si completari ulterioare;
c. intocmeste anual programul de investitii publice, pe clasificatie functionala;
d. impreuna cu ordonatorul principal de credite, pe baza limitelor de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si de transferuri
consolidate, elaboreaza si depune la D.G.F.P. Ilfov, pana la data de
01.07, proiectele locale de echilibrare si anexele la acestea pentru anul bugetar urmator precum si estimarile pe urmatorii 3 ani;
e. intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, cu rectificarile in sintetic si pe fiecare autoritate in parte: executiv, invatamant, cultura, gospodarire comunala si repartizeaza pe trimestre veniturile si cheltuielile aprobate prin bugetul local, in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor si le prezinta spre aprobare ordonatorului principal de credite in termenul stabilit de legea finantelor publice locale;
f. asigura plata salariilor o singura data pe luna, in conditiile legii, pentru luna precedenta lucrata;
g. asigura plata cheltuielilor in limita fondurilor disponibile pe baza de acte justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale si numai dupa ce acestea au fost angajate, lichidate si ordonantate;
h. intocmeste impreuna cu ordonatorul principal de credite , contul anual de executie a bugetului si il prezinta consiliului local spre aprobare pana la data de 31 mai a anului urmator;
i. intocmeste rapoartele compartimentului contabilitate necesare introducerii pe ordinea de zi a proiectelor de hotarari supuse spre aprobare Consiliului local;
j. tine evidenta analitica a mijloacelor fixe si materialelor precum si bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei;
k. raspunde de inventarierea anuala a patrimoniului, efectuata in conditiile legii, propune comisia de inventariere si redacteaza dispozitia primarului in acest sens;
l. verifica periodic casieria institutiei, intocmeste procesul verbal de
constatare si il prezinta ordonatoriului principal de credite;
m. asigura si raspunde de pastrarea si intocmirea dosarelor si registrelor contabile, pe care le inventariaza si le preda anual la arhiva institutiei;
n. efectueaza la timp inregistrarile in contabilitate privind intrarile de
materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe si efectueaza decontarile
necesare din bugetul local;
o. inregistreaza platile si cheltuielile din alocatia bugetara, fisele de evidenta pentru operatiunile bugetare si subdiviziuni ale clasificatiei bugetare;
p. intocmeste si inregistreaza in evidenta sintetica notele contabile,
intocmeste balantele contabile pe bugetul local, autofinantate, etc;
q. intocmeste si analizeaza balanta de verificare lunara, urmarind toate conturile din legea contabilitatii;
r. inregisreaza trimestrial bilantul contabil;
s. urmareste si verifica din punct de vedere economic derularea contractelor de achizitii de bunuri si prestari servicii pentru activitatea curenta a primariei;
t. intocmeste, impreuna cu operatorul de rol, documentatiile necesare
privind inchirierea, concesionarea sau vanzarea unor bunuri ce apartin
domeniului public si privat al comunei si perfectarea contractelor in urma desfasurarii licitatiilor organizate in conditiile legii;
u. avizeaza fisele de calcul privind ajutorul social;
v. completeaza intreaga documentatie pentru persoanele incadrate in munca conform Legii 76/2002;
w. identifica persoanele care exercita diferite activitati producatoare de venituri sau care poseda bunuri asupra impozitarii;
x. duce la indeplinire hotararile consiliului local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale impreuna cu operatorul de rol si agentii fiscali;
y. conduce evidenta contabila privind planurile extrabugetare;
z. exercita controlul financiar preventiv asupra intocmirii actelor de gestiune conform dispozitiilor legale pentru cheltuielile efectuate de la buget si extrabugetare;
aa. se ingrijeste de intocmirea programului de aprovizionare cu materiale pentru primarie, scoli, gradinite, camin cultural, biblioteca (curatenie, dotare materiala, lemne de foc);
bb. urmareste extrasele pentru conturile de cheltuieli si le indosariaza lunar;
cc. intocmeste declaratiile catre CAS, Sanatate, Somaj;
dd. tine evidenta si urmareste mijloacele fixe si obiectele de inventar;
ee. intocmeste listele de inventar pentru domeniul public si privat al comunei impreuna cu operatorul de rol;
ff. intocmeste notele contabile cu privire la impozit si varsamintele aferente salariilor;
gg. urmareste din punct de vedere financiar-contabil contractele incheiate pe achizitii publice, efectueaza plati prin OP si cec;
hh. intocmeste ordinele de plata pentru toate facturile institutiei;
ii. lunar, intocmeste situatia cu monitorizarea salariilor pentru primarie, scoli si gradinite, paza, gospodarire comunala;
jj. vizeaza din punct de vedere contabil toate contractele incheiate la nivelul Primariei Cernica;
kk. va face parte din comisiile de negociere, licitatie, receptie lucrari, ori de cate ori conducatorul institutiei va stabili prin dispozitie;
ll. inregistreaza cheltuielile si veniturile in evidenta contabila, in partida
dubla, pe capitole si articole bugetare;
mm. prezinta in fiecare zi de vineri, ora 12, raportul saptamanal de
activitate, inregistrat la Registratura Primariei;
nn. raspunde de regularitatea si legalitatea lucrarilor de inventariere, de verificarea rezultatelor inventarierii, de intocmirea formelor legale privind casarea si declasarea bunurilor materiale, facand propuneri de scoatere din evidenta contabila prin intocmirea referatului de specialitate ce va sta la baza proiectului de hotarare initiat in acest sens, care va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local al comunei Cernica;
oo. intocmeste situatiiile financiare asupra executie bugetului local a
mijloacelor extrabugetare si de fonduri speciale legal constituite la nivel de comuna, la termenele stabilite de normele aprobate de MFP;
pp. intocmeste situatiile statistice cu datele necesare din documentele pe care le detine si le prezinta primarului;
qq. pastreaza secretul profesional si confidentialitatea lucrarilor;
rr. prezinta in fiecare zi de vineri, ora 12, raportul saptamanal de activitate, inregistrat la Registratura Primariei;
ss. prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de conducatorul autoritatii publice locale.
J. Limite de competenta:
• conform atributiilor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului.
K. Sfera relationala:
INTERN
• subordonat fata de primar, secretar si superior functionarilor publici de executie pentru compartimentul Impozite si Taxe.
EXTERN
• cu Directia Generala a Finantelor Publice Ilfov, Directia Judeteana de Statistica Ilfov, AJOFM Ilfov, Inspectoratul Teritorial de Munca Ilfov si cu persoane juridice private care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ-teritoriala a comunei Cernica.

Fond funciar

A. Denumirea postului:
– Inspector
B. Nivelul postului:
– functie publica de executie
C. Scopul principal al postului:
– lucrari de cadastru agricol, de intretinere a cadastrului agricol si organizarea teritoriului;
– executarea lucrarilor de birou, aferente intocmirii planurilor cadastrale, respectand normativele tehnice in vigoare;
– efectuarea masuratorilor pentru punerea in posesie la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar;
– intocmirea documentatiei tehnice si depunerea la Comisia judeteana in conformitate cu legislatia in vigoare pentru emiterea titlurilor de proprietate.
D. Identificarea functiei publice
– denumire: – inspector
– clasa: – I
– gradul profesional: – superior, treapta I
E. vechimea necesara in specialite: – minim 15 ani
F. Conditii specifice privind ocuparea postului :
a) Studii de specialitate: superioare
b) Experienta in domeniul agricol, fond funciar
c) Perfectionari (specializari): cursuri de perfectionare in domeniul agricol, conform Lg.188/1999 R. privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Cunostinte de operare pe calculator (necesitate si nivel) operare /nivel superior;
e) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: experienta in domeniul agricol, capacitatea de a evalua si rezolva problemele specifice, de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite, creativitate si spirit de initiative, capacitatea de planificare si de a actiona strategic, capacitatea de a lucra in echipa, respectul fata de lege si loialitatea fata de interesele institutiei, conduita corespunzatoare in timpul serviciului.
G. Atributii:
a. este membru in cadrul comisiei de fond funciar;
b. participa la sedintele comisiei de fond funciar;
c. asigura impreuna cu consilierul juridic si agentul agricol lucrarile de secretariat ale comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului;
d. intocmeste referatele conform circularelor primite de la comisia judeteana privind rectificarea sau anularea titlurilor de proprietate, dupa caz;
e. analizeaza cererile formulate privind reconstituirea dreptului de proprietate, prezentand propuneri pentru rezolvarea lor in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar si inaintarea lor spre validare Institutiei Prefectului Judetului Ilfov;
f. efectueaza punerea in posesie prin delimitare in teren a dreptului de proprietate si inmaneaza titlurile de propriete persoanelor indreptatite;
g. inventariaza impreuna cu agentul agricol terenurile din extravilanul si intravilanul comunei ramase neatribuite si intocmeste documentatia, respectiv referatul compartimentului de resort cu intreaga documentatie-extras din planuri parcelare cu propunerea ca aceste suprafete sa fie trecute in domeniul privat al comunei;
h. la inceputul fiecarui an inventariaza terenurile din intravilan si-l supune aprobarii consiliului local pentru a se acorda locuri de casa tinerilor sub 35 de ani, intocmind in acest sens schita de delimitare in teren si procesul verbal de atribuire dupa ce au fost adoptate hotarari de consiliu local, in acest sens;
i. ajuta agentul agricol la deschiderea noilor registre agricole pentru sate;
j. potrivit HG 661/2001 verifica in teren detinerea suprafetelor cultivate si stabileste existent produselor pentru care se solicita certificatele de producator agricol, cu propunerea de a se elibera certificatul de producator persoenelor indreptatite;
k. informeaza cetatenii si urmareste respectarea normelor tehnice si a legislatiei in vigoare referitoare la carantina fitosanitara, combaterea bolilor si daunatorilor la plante si utilizarea pesticidelor;
l. culege informatii de la cetateni privind structura culturilor ce doresc sa le insamanteze in anul current si in functie de conditiile pedoclimatice le asigura consultant de specialitate;
m. propune masuri pentru sprijinirea producatorilor agricoli asigurand in acelasi timp consultant de specialitate in vederea infiintarii, la nivelul comiunei, a unor exploatatii agricole pe domenii: legumicole, zootehnice, agricole;
n. initiaza un program de masuri privind imbunatatirea calitatii pasunilor si fanetelor (islazul comunal) pe care il supune spre dezbatere si aprobare consiliului local;
o. indruma producatorii agricoli si ajuta, in sensul intocmirii documentatiilor pentru acordarea de prime pe produs precum si cunoasterea modalitatilor directe de sustinere a producatorilor agricoli;
p. contribuie in comuna, alaturi de ceilalti specialist in aplicarea programelor prevazute in strategia guvernului pe linie de agricultura;
q. tine in mod distinct evidenta domeniului public si privat agricol al comunei Cernica si asigura actualizarea permanenta a acestuia;
r. intocmeste si tine evidenta contractelor de arendare si de concesionare a terenurilor din domeniul public si privat si urmareste in acelasi timp incasarea obligatiilor stabilite;
s. intocmeste procedurile de schimbare a categoriei de folosinta a terenurilor si materializarea acetora in PUG;
t. redacteaza referate de specilaitate la proiectele de dispozitii si proiectele de hotarari din domeniul agricol;
u. arhiveaza documentele create si le preda referentului cu atributii de arhiva, pe baza de lista de inventor si proces verbal de predare-primire;
v. indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar;
I. Limite de competenta:
fod funciar – cadastru general agricol, inventarierea
J. Sfera relationala:
INTERN
1. Relatii ierarhice
Subordonat fata de primar, viceprimar, secretar, contabil.
2. Relatii functionale
De serviciu, conform atributiilor stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Primariei.
3. Relatii de reprezentare
Reprezinta compartimentul in relatia cu alte autoritati si institutii publice
EXTERN
1. Cu contribuabili, persoane fizice si juridice:
2. Cu OCPI, Institutia Prefectului Judetului Ilfov – Comisia Judeteana de Fond Funciar, Directia Judeteana de Statistica, Directia Agricola, Consiliul Judetean Ilfov

Impozite si taxe

A. Denumirea postului:
– referent
B. Nivelul postului:
– functie publica de executie
C. Scopul principal al postului:
– stabileste partea de venituri pe toate sursele bugetului local si a bugetului in afara bugetului local
D. Identificarea functiei publice
– denumire: – referent
– clasa: – III
– gradul profesional: – principal, treapta I
E. vechimea necesara in specialite: – minim 9 ani
F. Conditii specifice privind ocuparea postului :
a) Studii de specialitate: medii
b) Experienta in domeniul fiscal
c) Perfectionari (specializari): cursuri de perfectionare in domeniul economic, conform Lg.188/1999 R. privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
d) Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) cooperare /nivel superior
e) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: experienta in domeniul fiscal, capacitatea de a evalua si de a examina cu usurinta starea de fapt fiscal a contribuabililor si de a obtine si valorifica informatiile si documentele necesare pentru determinarea corecta a situatiei fiscale.
G. Atributii:
– conform Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de
specialitate al primarului comunei Cernica;
a. inventariaza intreaga masa impozabila existenta la nivelul comunei privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;
b. elaboreaza documentatiile necesare pentru stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor si taxelor speciale date in competenta administratiei publice locale;
c. calculeaza impozitele si taxele locale datorate de persoanele fizice si juridice;
d. tine evidenta agentilor economici de pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, indiferent de forma de proprietate;
e. intocmeste registrul de rol pentru impozite si taxe locale, pentru fiecare contribuabil in parte;
f. urmareste incasarea impozitelor si taxelor datorate de contribuabili;
g. intocmeste documentele justificative ale operatiunilor patrimoniale;
h. organizeaza si urmareste tinerea corecta si la zi a contabilitatii privind partea de venituri;
i. exercita controlul zilnic al operatiunilor efectuate prin casierie si asigura incasarea la timp a creantelor, lichidarea operatiunilor de plata, luand masuri pentru stabilirea raspunderilor, atunci cand este cazul;
j. intocmeste dosarele privind inscrierile si radierile auto la nivelul comunei;
k. preia si inregistreaza declaratiile de impunere depuse de contribuabili;
l. trimite instiintari persoanelor cu debit fata de bugetul local;
m. descarca impreuna cu referentii fiscali toate debitele datorate de persoanele fizice si juridice;
n. elibereaza adeverinte si certificate fiscale pentru persoanele fizice si juridice in baza registrelor fiscale, la termenele si cu respectarea prevederilor legale, privind valoarea de impozitare a bunurilor imobile;
o. raspunde de integritatea numerarului chitantierelor si a altor documente cu regim special ce ii sunt incredintate;
p. semneaza de primirea corespondentei conform rezolutiei date de primar si asigura rezolvarea ei in timp util;
q. asigura si raspunde de inventarierea tuturor bunurilor mobile si imobile ce apartin unitatii administrativ teritoriale;
r. preda agentilor fiscali instiintarile de plata si procesele verbale de impunere dupa ce au fost efectuate operatiuni de debitare – in registrele de rol unic si in registrele de evidenta a veniturilor, pentru inmanarea acestora contribuabililor, sub semnatura, pe dovezile de predare – primire;
s. preia, detine si asigura evidenta dosarelor, borderourilor debit – incasari, impozit pe teren si cladiri pentru persoane fizice si juridice;
t. tine evidenta inlesnirilor la plata, acordate contribuabililor;
u. emite borderouri de debite pentru persoanele fizice, avand la baza referatul aprobat de primar;
v. prezinta, la cerere, informari privind realizarea veniturilor bugetului local, precum si aspectele constatate;
w. face parte din central operativ pentru situatii de urgenta;
x. informeaza primarul si contabilul despre contribuabilii inscrisi in evidenta speciala a insolvabililor si urmareste permanent starea de insolvabilitate al acestora;
y. prezinta in fiecare zi de vineri, ora 12, raportul saptamanal de activitate, inregistrat la Registratura Primariei;
z. pastreaza secretul profesional si confidentialitatea lucrarilor, intocmeste situatiile statistice cu datele necesare din documentele pe care le detine si le prezinta primarului.
I. Limite de competenta:
• stabileste veniturile persoanelor fizice si juridice, identifica pe raza comunei persoanele ce exercita o activitate producatoare de venit sau poseda bunuri impozabile nedeclarate, luand masuri de evidentiere a acestora, stabilind impozitele, taxele si raspunderea contraventionala.
J. Sfera relationala:
INTERN
1. Relatii ierarhice
Subordonat fata de primar, viceprimar, secretar, contabil.
2. Relatii functionale
De serviciu, conform atributiilor stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Primariei.
3. Relatii de reprezentare
Reprezinta compartimentul in relatia cu alte autoritati si institutii publice
EXTERN
1. Cu contribuabili, persoane fizice si juridice:
2. Cu autoritati, institutii publice si alte personae care sunt subiecte ale unui raport juridic fiscal sau care pot furniza date si informatii in procedura de stabilire, urmarire si colectare a creantelor bugetare.

Urbanism si amenajarea teritoriului

A. Denumirea postului:
– referent
B. Nivelul postului:
– functie publica de executie
C. Scopul principal al postului:
– urbanism si amenajarea teritoriului, registratura generala – arhiva;
D. Identificarea functiei publice
– denumire: – referent
– clasa: – III
– gradul profesional: – principal, treapta I
E. vechimea necesara in specialitate:
– minim 5 ani
F. Conditii specifice privind ocuparea postului :
a. studii de specialitate – medii;
b. experienta in domeniul urbanism si amenajarea teritoriului si administratie publica;
G. abilitati, calitati si aptitudini necesare: experienta in domeniul urbanism si amenajarea teritoriului, loialitatea fata de institutie, legi si respectul fata de cetatean, receptivitate, corectitudine, exigenta si obiectivitate.
H. Atributii:
a. tine evidenta si urmareste stadiul de elaborare si avizare a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului;
b. stabileste orientarile generale privind amenajarea teritoriului comunal;
c. urmareste respectarea Regulamentului General de Urbanism si a PUG-ului;
d. asigura respectarea prevederilor legale privind monumentele istorice, cultural, de arhitectura si a zonelor protejate si initiaza studii privind conservarea si protejarea acestora;
e. verifica cererile prin care se solicita certificat de urbanism, asigura
eleborarea si intocmirea acestuia;
f. verifica solicitarile de autorizatie de construire, desfiintare (certificatul de urbanism, documentatiile tehnice, avizele legale necesare), asigura elaborarea, intocmirea si eliberarea acestui act administrative in conformitate cu OMLPAT nr. 91/1991 cu modificari si completari ulterioare si a Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificari si completari ulterioare;
g. asigura elaborarea avizului Primariei comunei Cernica pentru
Consiliul Judetean Ilfov, in vederea elaborarii certificatelor de urbanism;
h. tine evident constructiilor de pe raza comunei Cernica, atribuie numerele acestora si intocmeste documentatia primara privind aprobarea nomenclaturii stradale;
i. raspunde de rezolvarea in termen a cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si propunerilor cetatenilor;
j. obligatoriu, periodic, face control pe raza comunei Cernica, din
oficiu sau la cerere, privind disciplina in constructii, consemnand in
registrul de control deficientele constatate, masurile ce se impun si modul de finalizare a cazurilor;
k. constata si incheie procese verbale de constatare a contraventiilor la Legea nr. 50/1991, republicata sia duce la cunostinta conducerii primariei existent constructiilor evecutate fara autorizatiei sau cu incalcarea prevederilor acesteia;
l. urmareste pastrarea specificului comunei in domeniul arhitecturii si
urbanismului;
m. participa la receptia lucrarilor cu titlu de investitii ale Primariei Cernica;
n. urmareste periodic evidentierea si conservarea bornelor si reperelor
topografice din teritoriu si constata savarsirea contraventiilor de catre
persoanele care incalca legislatia in acest domeniu;
o. tine evidenta la actiunile de constatare a pagubelor produse de
calamitatile natural (incendii, inundatii, etc.);
p. duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului
referitoare la urbanism si tine cont de recomandarile organelor superioare de indrumare si control;
q. elaboreaza rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari din
domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului, autorizarea constructiilor,
etc.;
r. colaboreaza cu Oficiul Judetean de Cadastru in vederea asigurarii
planurilor cadastrale, imobiliare si edilitare pentru comuna Cernica;
s. monitorizeaza realizarea masurilor luate pentru buna gospodarire a
localitatii, stabilite prin hotarari ale consiliului local;
t. raspunde de inregistrarea corespondentei primare pe care o prezinta
primarului pentru rezolutie si distribuirea acesteia pe compartimente;
u. executa lucrarile de secretariat, necesare pregatirii si desfasurarii
sedintelor consiliului local, precum si a altor intalniri si manifestari oficiale organizate la nivelul comunei noastre;
v. inregistreaza, distribuie si expediaza corespondenta, urmareste
rezolvarea in termen a acesteia de catre celelalte compartimente;
w. intocmeste si elibereaza la cererea persoenelor interesate, in baza datelor inscrise in documentele existente in arhiva unitatii a adeverintelor pentru vechimea in munca, atestarea unui bun, a unui drept;
x. semneaza de primirea corespondentei, petitii, cereri si asigura rezolvarea in termenul legal;
y. efectueaza sub indrumarea secretarei unitatii administrative teritoriale actele necesare dezbaterii masei succesorale;
z. pastreaza registrul intrari-iesiri general al corespondentei;
aa. tine condica de remitere a corespondentei si urmareste modul de
solutionare si data a actelor remise de catre fiecare solicitant;
bb. asigura afisarea actelor adoptate de consiliul local si emise de primarul comunei, precum si a citatiilor de la judecatorie, tribunal, pe care le afiseaza incheind un proces verbal in acest sens;
cc. pastreaza publicatiile de presa, arhivandu-le in mod cronologic;
dd. raspunde de arhiva institutiei primind fondul de arhiva de la celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
ee. asigura predarea la Directia Judeteana de Arhiva a documentelor al caror termen de pastrare a expirat prin efectuarea operatiunii de expertizare si selectionare;
ff. intocmeste cu sprijinul celorlalte compartimente a nomenclatorului
arhivistic, al dosarelor constituite, il trimite spre aprobare la Arhivele
Statului, prin dispozitia primarului;
gg. in permanenta va avea respect fata de lege si loialitate fata de interesele institutiei;
hh. are obligatia sa respecte in permanenta toate regulile de protective si securitatea muncii, participand lunar la instructajul care se face pe aceasta linie;
ii. inlocuieste pe perioada concediului de odihna, a concediului medical sau alte situatii neprevazute secretara comunei, in intocmirea actelor de stare civila si referentul cu atributii de registru agricol;
jj. intocmeste situatiile statistice cu datele necesare din documentele pe care le detine si le prezinta primarului;
kk. pastreaza secretul profesional si confidentialitatea datelor precum si informatiile privind activitatea biroului;
ll. prezinta in fiecare zi de vineri, ora 12, raportul saptamanal de activitate, inregistrat la Registratura Primariei;
mm. prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de conducatorul autoritatii publice locale.
J. Limite de competenta:
• conform atributiilor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului.
K. Sfera relationala:
INTERN
• subordonat fata de primar, secretar si viceprimar.
EXTERN
• Directia Judeteana de Statistica, Consiliul Judetean Ilfov si Institutia
Prefectului Judetului Ilfov.