Manastirea Cernica

Aflata in judetul Ilfov, la o distanta de 12 km est de Bucuresti, isi intinde cladirile pe doua dintre insulele lacului cu acelasi nume.
Manastire Cernica este atestata documentar la 1608 prin hrisovul domnesc al lui Radu Voda Serban.
Actuala biserica a fost construita dupa cutremurul din 1802 de staretul Timotei si terminata in 1815. Cutremurul din 1940 a daramat bolta naosului si turla cea mare. Manastirea, ctitorita in 1608 de vornicul Cernica Stirbei, adaposteste si expune icoane, ferecaturi, broderii din secolele XVII – XIX, tesaturi, manuscrise, si obiecte de cult, vase si relicve din ceramica. In incinta ansamblului manastiresc se mai afla casele memoriale ale Sfantului Ierarh Calinic de la Cernica si a scriitorului Gala Galaction. Printre cei inmormantati in cimitirul manastirii se afla Mitropolitul Nifon, scriitorul Gala Galaction, pictorul Ion Tuculescu, istoricul Ion Lupas, marele teolog Dumitru Staniloae.
Ctitorie a marelui vornic Cernica Ştirbei şi a soţiei sale Chiajna, Sfânta Mănăstire Cernica este atestată documetar din anul 1608, din timpul domniei lui Radu Vodă Şerban, fiul lui Mihnea Vodă. Documentul consemnează: „Am cumpărat satu Floreştii după Colentina de la Nedelcu şi Stroe, feciorii lui Radu Captaru şi am zidit o monastire la leatu 1608 cu hramul Sfântului Ierarh şi făcătorul de minuni Nicolae de la Mira Lichiei în capul moşiei mele cea de mai sus arătată, într-un ostrov lângă Floreştii din mijloc ce se vecinesc cu Şerban Vodă”. Ctitorul a înzestrat lăcaşul pentru a asigura „hrană părinţilor ce vor petrece într-însa cu viaţă de obşte fără să fie supuşi cuiva”, specificând ca nimeni „din neamul meu să nu fie slobod de a se atinge de dânsa, sau să puie egumen, ci să fie stareţ din acei părinţi ce vor petrece cu viaţă de obşte spre pomenirea mea, a soţiei mele şi a neamului meu, în veacul de acum şi cel ce va să fie”.
În „Istoria Sfintei Monastiri Cernica” monahul Casian Cernicanul – primul istoriograf al mănăstirii – menţionează că după o perioadă „nu se ştie bine cum s-au pustiit pentru că tradiţiile tac şi nu vorbesc desluşit, fără numai dupe istorisirea bătrânilor şi dupe oarecare semne. Se zice că a fost o ciumă foarte mare şi care se crede că este adevărat, pentru că se pustiise locurile acestea …, părinţii dintr-însa unii murise, iar alţii fugise la munte ca să-şi scape viaţa”. Ultimii supravieţuitori, „insuflaţi de Duhul Sfânt au prescris toate hrisoavele ale tuturor moşiilor fericitului Ctitor care acestea sînt: Floreştii dupe Colentina, Floreştii din mijloc, Popeştii; Aninişul, Clincenii, Măgura, Predealu, Cureştii, Săratu, Vălenii, Berivoieştii, Lăcureştii, alţi Lăcureşti, Obileşti, Sgâriata, Limoteşti şi alte mai multe”. Hrisoavele în original au fost duse la Mitropolie, iar copiile au fost zidite într-un tavan. Ulterior aceste documente au fost găsite şi cercetate. Sfântul Lăcaş a rămas nelocuit mai bine de 70 de ani, devenind pustiu deoarece „crescuse pădurea şi hiarele se înmulţise de nu putea nimeni să locuiască pe aici; că satele se pustiiseră şi nu se găsea nici un om de pe acea vreme ca să spuie ce a fost pe aici. … Că ce puteai să vezi în chiliuţele bieţilor călugări! se încuibaseră broaştele ţestoase şi în Biserică unde săvârşea Sfintele Rugăciuni, locuiau şerpii şi şopârlele, dupe cum istoria ne arată”.
Al doilea moment istoric important, la fel de valoros ca şi ctitorirea de la 1608, este anul 1781 când – la 1 Septembrie – vine la stăreţie Sfântul părinte şi Arhimandrit Gheorghe, unul din ucenicii Sfântului Paisie de la Neamţ. Considerat al doilea ctitor al mănăstirii, el reface obştea de monahi risipită datorită războaielor şi ciumei, ridică din ruină biserica şi tot ceea ce înseamna moştenirea sa materială, acei ani constituind începutul ascensiunii vieţii monahale la Cernica. Venit de curând din Sfântul Munte Athos şi dorind să se întoarcă acolo, părintele Gheorghe a refuzat mai multe stăreţii. În vis „i s-a arătat Arhiereul lui Hristos Nicolae” care i-a poruncit „să-i curăţească locaşul de hiare sălbatice”. Însoţit de dascăl, mergând pe jos până în satul Floreştii de Sus şi întrebând de schit, „pe mulţi îi prindea mirarea de cele întrebate de dânşii, şi mergând prin sat au găsit pre un bătrân ce ştia cărarea; au mers câte trei şi au trecut pre nişte lemne, că apa era foarte mică, şi trecând în ostrov abia au putut să păşească până la Biserică”.
Clădirea veche de 173 de ani avea zugrăveala deteriorată, dar păstra icoana Sfântului Ierarh Nicolae. Mai târziu, la 5 septembrie 1797, această icoană făcătoare de minuni a fost îmbrăcată în argint de boierul Pătraşcu Stancu. Tradiţia consemnată în scris de smeritul monah Casian Cernicanul menţionează că Stareţul Gheorghe „după ce s-au închinat au intrat în Sfântul Altar şi îndată a văzut că se descolăceşte un şarpe groasnic. Iar Stareţul a zis către acel şarpe: ganu tatii, până acum ai locuit tu aici, iar acum să mi te duci, că avem să locuim noi, iar hiara cum a auzit acest cuvant degrab s-a dus”.
Împreună cu ucenicii Atanasie şi Serafim cu care venise de la Neamt, stareţul Gheorghe a început munca de refacere a sfântului lăcaş căzut în paragină: „două turle având, dar erau căzute de cutremur, pardoseala era găurită şi mai de tot stricată de multă vechime. Din amvon se vedeau două chiliuţe foarte dărâmate încât nu putea să locuiască nimeni în ele. Din naintea Bisericii era un salcâm gros… şi lângă salcâm era nişte dărâmături de case, ce fusese trapeza părinţilor mai nainte şi o pivnicioară sub ea. Aici este casa unde s-a găsit hrisovul vetrii şi celelalte copiate şi se mai afla dărâmături sub ele, în locul trapezei cei mari, unde acum este prescurărie, erau casele fericitului Vornic Cernica căzute până în faţa pământului, dar pivniţa sta fiindcă era boltită”.
Celor trei pustnici au început a li se alătura alţii astfel că „până toamna se făcuse şase fraţi”. Au petrecut prima iarnă lucrând la cheresteaua „pentru dregerea caselor că nu avea unde să se adăpostească nimeni”, hrănindu-se din mila credincioşilor şi locuind în pivniţa unde „pusese pae şi acolo se odihneau”. Noaptea stareţul „îşi învăţa fiii cei duhovniceşti învăţături de suflet folositoare, că atât era de dulce la cuvinte încât putea să scoată lacrimi şi din inimă de piatră, după mărturisirea prinţului Mavrogheni ce arată într-al său hrisov zicând aşa: Eu singur l-am văzut şi de cuvintele lui foarte m-am folosit, că este un bărbat de Dumnezeu insuflat”.
După un an şi jumătate se strânseseră 16 fraţi, „având toţi câte un toporaş şi toată ziua tăiau la mărăcini de curăţea locul şi noaptea făcea foc cu dânşii şi se culca pe lângă dânsul. Că nimenea nu avea aşternut al său deosebit, ci care unde apuca acolo se culca vara, iar iarna în pivniţă …, iar pravila şi-o săvârşea numai cu cele şapte Laude fără de Sfânta Liturghie, că nu avea cele trebuincioase”. Ulterior, prin milosteniile familiilor Dudescu şi Golescu, obştea care ajunsese la 33 de fraţi obţine cele trebuincioase. În anul 1784 „la Duminica Floriilor au trimis toate cele trebuincioase la călugărie şi o mantie pentru Stareţul şi după o săptămână a trimis pe doi părinţi la Părintele Mitropolit de-a făcut pre Ghenadie preot şi pre Irinarh diacon. Şi de atunci înainte a început slujba Bisericei neîncetat care se ţine şi până astăzi; şi orânduind pravila Bisericii întocmai ca la obştile Sfântului Munte”.
În anul 1786, pe vremea Domnului Mavrogheni obştea număra 103 fraţi. „Acest iubitor de Hristos Domn se prinsese frate de cruce cu Părintele Stareţul nostru Gheorghie şi venea adesea de cerceta această pustietate ce era atunci şi să veselea şi mânca la masă împreună cu toţi pustnicii 103, împreună cu Stareţul lor şi văzând sărăcia lor, le-au făcut tain de pâine la cuptoarele domneşti şi le trimitea cojoace, iminei, abale pentru rase şi cele alte trebuincioase pentru îmbrăcăminte şi le-au dat bani de au făcut moară în vadul lui Radu Captaru şi alte asemenea mile”.
Războiul cu nemţii din 1787 a întrerupt daniile, „iar Măria Sa Mavroghenie văzând că au rămas părinţii cu totul lipsiţi, le-au dat Mănăstirea Curtea de Argeş şi o au stăpânit mai bine de doi ani până s-au făcut pace şi după aceia iar au început a-şi primi milele de mai sus arătate până în zilele Măriei Sale Alexandru Moruz şi a Părintelui Mitropolit Filaret”.
Ca să se poată întreţine, o parte din obştea de la Cernica ajunsă la un efectiv de 130 de fraţi, s-a statornicit la Căldăruşani. Începând cu 1793-1794 când cuviosul Gheorghe ajunge stareţ şi la Mănăstirea Căldăruşani, între cele două aşezăminte monahale se stabileşte o strânsă legătură: „să liniştea câte zile şedea în Căldăruşani şi apoi pleca la Cernica şi şedea o vreme acolo şi iar se întorcea la Căldăruşani şi în lipsă-i la Cernica rămânea părintele Timoftei de îngrija lipsa Stareţului, care se numea egumen, şi în Căldăruşani rămânea Doroftei care slujea asemenea şi aşa-i era petrecerea părintelui Stareţ Gheorghie când în Căldăruşani, când în Cernica”.
La Mănăstirea Cernica se află un ostrov descoperit în 1782 de un frate care „umblând iarna prin pădure dupe nişte lemne trebuincioase, pentru că vara nu putea umbla din pricina smârcului de apă, că şi acesta este ocolit de apă, dar nu este mare ca la celălalt şi n-are limpezeală de apă împrejurul lui şi umblând fratele prin acea pădure, au văzut că este pământ şi dându-i ocol a înţeles că este ostrov ca şi celălalt şi i-a spus părintelui Stareţ ca să vie să-l vadă şi cum l-a văzut foarte mult i-a plăcut şi făcând o punte, trecea vara într-însul şi a pus de l-au curăţit de pădure şi au sădit vii, meri, peri şi tot felul de poame, … şi a făcut şi vreo câteva colibi pentru părinţi liniştitori… A poruncit să facă şi o bisericuţă dar n-au avut timp pentru că s-au început răsboiul cu nemţii şi era ţara foarte tulburată”. Abia în 1788 boierul Dan Braşoveanu a făcut o Bisericuţa în numele Sfântului Gheorghe „şi mergeau părinţii de se nevoiau toată săptămâna, iar Sâmbăta venea în ostrovul cel mare şi se împărtăşea cu Sfintele Taine şi Luni iar plecau acolo, dar nu toţi, ci numai cei ce se alegeau de Stareţul”. Dăinuind până la 14 Octombrie 1802, această bisericuţă deteriorată de cutremur a fost refăcută prin grija părintelui Nicodim Greceanu. În 1831 părintele Calinic a dărâmat-o şi a rezidit-o din temelii.
În 1785, aflându-se la Căldăruşani şi îmbolnăvindu-se, stareţul Gheorghe a numit ca succesor pe părintele Dorotei. Diata stareţului Gheorghe de la Cernica, celebru text de asceză şi mistică românească, binecunoscut bibliografiei teologice, datează din acest moment. Mai apoi, Diata a fost întărită cu pecetea Sfintei Mitropolii şi cu semnătura Părintelui Grigorie Mitropolitul, devenind un important îndreptar duhovnicesc pentru monahi.
Retrăgându-se la Cernica, cuviosul stareţ Gheorghe s-a însănătoşit şi a mai trăit 22 de ani. În 1806 bolnăvindu-se iarăşi au strâns pre toţi părinţii şi le-au zis: ganii (dragii) tatii, să ştiţi că Cernica va merge foarte bine până la al patrulea stareţ, iar de aci înainte Dumnezeu ştie; şi pe urmă l-au aşezat stareţ pe Părintele Iachint Ieromonahul ce-i fusese ucenic mai înainte, care nu de mult venise din Sfântul Munte. Pe Părintele Timoftei mai înainte îl pusese iconom, iar Cuviosul Stareţ Gheorghie s-a dus către domnul Duminică către şapte ceasuri din noapte, stăreţind de la anul 1781 Septembrie 1 până la anul 1806 Decembrie 3.
Un alt moment istoric de o deosebită importanţă pentru sfântul lăcaş, împlinirea menirii sale, a fost prezenţa în fruntea obştii timp de 32 de ani (1818-1850) a celei mai luminoase şi reprezentative personalităţi bisericeşti a timpului, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica. Ctitor de mănăstiri şi biserici, de spitale, şcoli şi case pentru copiii orfani, el este ctitorul celor mai importante clădiri ale Mănăstirii Cernica. În timpul stareţiei sale s-au ridicat cetatea şi Biserica Sfântul Gheorghe, clădirea stăreţiei şi aproape toate casele de pe insula care poartă numele aceluiaşi sfânt mare mucenic. Iubitor de cultură, a pus bazele unei valoroase biblioteci şi a deschis o şcoală de pictură bisericească. În septembrie 1850 a fost ales în scaunul episcopal de la Râmnicu-Vâlcea, de unde, bătrân şi bolnav, s-a retras la Mănăstirea Cernica în mai 1867. Aici a mai trăit aproape un an ca simplu monah. La 11 aprilie 1868 Dumnezeu l-a chemat la Sine şi a fost îngropat în pridvorul bisericii Sfântul Gheorghe, ctitoria sa. Canonizarea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica s-a înfăptuit la 23 octombrie 1955 în prezenţa multor ierarhi români şi străini, a numeroşi călugări, preoţi şi credincioşi. Moaştele au fost aşezate spre cinstire şi închinare în biserica Sfântul Gheorghe.

Contabilitate

A. Denumirea postului:
– referent
B. Nivelul postului:
– functie publica de executie
C. Scopul principal al postului:
– gestionarea resurselor financiare
– punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative privind politica bugetara;
– realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a compartimentului contabil.
D. Identificarea functiei publice
– denumire: – referent
– clasa: – III
– gradul profesional: – superior, treapta III
E. vechimea necesara in specialite:
– minim 10 ani
F. Conditii specifice privind ocuparea postului :
a. studii de specialitate – medii;
b. experienta in domeniul contabilitatii;
c. perfectionari (socializari): cursuri de perfectionare in domeniul contabil, conform Lg. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
d. cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel), operare/nivel superior;
G. abilitati, calitati si aptitudini necesare: experienta in domeniul contabil, capacitatea de a evalua si de a examina cu usurinta starea de fapt a politicii bugetare, dinamism, receptivitate, corectitudine, exigenta si obiectivitate.
H. Atributii:
a. intocmeste raportul si propune aprobarea impozitelor si taxelor locale, a taxelor speciale, in conditiile legii;
b. pregateste lucrarile de elaborare si aprobare a bugetului local, a bugetului serviciilor publice, le prezinta ordonatorului principal de credite pentru a fi supuse aprobarii consiliului local cu respectarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2010, a prevederilor Legii 500/2002 privind finantele publice si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificari si completari ulterioare;
c. intocmeste anual programul de investitii publice, pe clasificatie functionala;
d. impreuna cu ordonatorul principal de credite, pe baza limitelor de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si de transferuri
consolidate, elaboreaza si depune la D.G.F.P. Ilfov, pana la data de
01.07, proiectele locale de echilibrare si anexele la acestea pentru anul bugetar urmator precum si estimarile pe urmatorii 3 ani;
e. intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, cu rectificarile in sintetic si pe fiecare autoritate in parte: executiv, invatamant, cultura, gospodarire comunala si repartizeaza pe trimestre veniturile si cheltuielile aprobate prin bugetul local, in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor si le prezinta spre aprobare ordonatorului principal de credite in termenul stabilit de legea finantelor publice locale;
f. asigura plata salariilor o singura data pe luna, in conditiile legii, pentru luna precedenta lucrata;
g. asigura plata cheltuielilor in limita fondurilor disponibile pe baza de acte justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale si numai dupa ce acestea au fost angajate, lichidate si ordonantate;
h. intocmeste impreuna cu ordonatorul principal de credite , contul anual de executie a bugetului si il prezinta consiliului local spre aprobare pana la data de 31 mai a anului urmator;
i. intocmeste rapoartele compartimentului contabilitate necesare introducerii pe ordinea de zi a proiectelor de hotarari supuse spre aprobare Consiliului local;
j. tine evidenta analitica a mijloacelor fixe si materialelor precum si bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei;
k. raspunde de inventarierea anuala a patrimoniului, efectuata in conditiile legii, propune comisia de inventariere si redacteaza dispozitia primarului in acest sens;
l. verifica periodic casieria institutiei, intocmeste procesul verbal de
constatare si il prezinta ordonatoriului principal de credite;
m. asigura si raspunde de pastrarea si intocmirea dosarelor si registrelor contabile, pe care le inventariaza si le preda anual la arhiva institutiei;
n. efectueaza la timp inregistrarile in contabilitate privind intrarile de
materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe si efectueaza decontarile
necesare din bugetul local;
o. inregistreaza platile si cheltuielile din alocatia bugetara, fisele de evidenta pentru operatiunile bugetare si subdiviziuni ale clasificatiei bugetare;
p. intocmeste si inregistreaza in evidenta sintetica notele contabile,
intocmeste balantele contabile pe bugetul local, autofinantate, etc;
q. intocmeste si analizeaza balanta de verificare lunara, urmarind toate conturile din legea contabilitatii;
r. inregisreaza trimestrial bilantul contabil;
s. urmareste si verifica din punct de vedere economic derularea contractelor de achizitii de bunuri si prestari servicii pentru activitatea curenta a primariei;
t. intocmeste, impreuna cu operatorul de rol, documentatiile necesare
privind inchirierea, concesionarea sau vanzarea unor bunuri ce apartin
domeniului public si privat al comunei si perfectarea contractelor in urma desfasurarii licitatiilor organizate in conditiile legii;
u. avizeaza fisele de calcul privind ajutorul social;
v. completeaza intreaga documentatie pentru persoanele incadrate in munca conform Legii 76/2002;
w. identifica persoanele care exercita diferite activitati producatoare de venituri sau care poseda bunuri asupra impozitarii;
x. duce la indeplinire hotararile consiliului local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale impreuna cu operatorul de rol si agentii fiscali;
y. conduce evidenta contabila privind planurile extrabugetare;
z. exercita controlul financiar preventiv asupra intocmirii actelor de gestiune conform dispozitiilor legale pentru cheltuielile efectuate de la buget si extrabugetare;
aa. se ingrijeste de intocmirea programului de aprovizionare cu materiale pentru primarie, scoli, gradinite, camin cultural, biblioteca (curatenie, dotare materiala, lemne de foc);
bb. urmareste extrasele pentru conturile de cheltuieli si le indosariaza lunar;
cc. intocmeste declaratiile catre CAS, Sanatate, Somaj;
dd. tine evidenta si urmareste mijloacele fixe si obiectele de inventar;
ee. intocmeste listele de inventar pentru domeniul public si privat al comunei impreuna cu operatorul de rol;
ff. intocmeste notele contabile cu privire la impozit si varsamintele aferente salariilor;
gg. urmareste din punct de vedere financiar-contabil contractele incheiate pe achizitii publice, efectueaza plati prin OP si cec;
hh. intocmeste ordinele de plata pentru toate facturile institutiei;
ii. lunar, intocmeste situatia cu monitorizarea salariilor pentru primarie, scoli si gradinite, paza, gospodarire comunala;
jj. vizeaza din punct de vedere contabil toate contractele incheiate la nivelul Primariei Cernica;
kk. va face parte din comisiile de negociere, licitatie, receptie lucrari, ori de cate ori conducatorul institutiei va stabili prin dispozitie;
ll. inregistreaza cheltuielile si veniturile in evidenta contabila, in partida
dubla, pe capitole si articole bugetare;
mm. prezinta in fiecare zi de vineri, ora 12, raportul saptamanal de
activitate, inregistrat la Registratura Primariei;
nn. raspunde de regularitatea si legalitatea lucrarilor de inventariere, de verificarea rezultatelor inventarierii, de intocmirea formelor legale privind casarea si declasarea bunurilor materiale, facand propuneri de scoatere din evidenta contabila prin intocmirea referatului de specialitate ce va sta la baza proiectului de hotarare initiat in acest sens, care va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local al comunei Cernica;
oo. intocmeste situatiiile financiare asupra executie bugetului local a
mijloacelor extrabugetare si de fonduri speciale legal constituite la nivel de comuna, la termenele stabilite de normele aprobate de MFP;
pp. intocmeste situatiile statistice cu datele necesare din documentele pe care le detine si le prezinta primarului;
qq. pastreaza secretul profesional si confidentialitatea lucrarilor;
rr. prezinta in fiecare zi de vineri, ora 12, raportul saptamanal de activitate, inregistrat la Registratura Primariei;
ss. prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de conducatorul autoritatii publice locale.
J. Limite de competenta:
• conform atributiilor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului.
K. Sfera relationala:
INTERN
• subordonat fata de primar, secretar si superior functionarilor publici de executie pentru compartimentul Impozite si Taxe.
EXTERN
• cu Directia Generala a Finantelor Publice Ilfov, Directia Judeteana de Statistica Ilfov, AJOFM Ilfov, Inspectoratul Teritorial de Munca Ilfov si cu persoane juridice private care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ-teritoriala a comunei Cernica.

Fond funciar

A. Denumirea postului:
– Inspector
B. Nivelul postului:
– functie publica de executie
C. Scopul principal al postului:
– lucrari de cadastru agricol, de intretinere a cadastrului agricol si organizarea teritoriului;
– executarea lucrarilor de birou, aferente intocmirii planurilor cadastrale, respectand normativele tehnice in vigoare;
– efectuarea masuratorilor pentru punerea in posesie la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar;
– intocmirea documentatiei tehnice si depunerea la Comisia judeteana in conformitate cu legislatia in vigoare pentru emiterea titlurilor de proprietate.
D. Identificarea functiei publice
– denumire: – inspector
– clasa: – I
– gradul profesional: – superior, treapta I
E. vechimea necesara in specialite: – minim 15 ani
F. Conditii specifice privind ocuparea postului :
a) Studii de specialitate: superioare
b) Experienta in domeniul agricol, fond funciar
c) Perfectionari (specializari): cursuri de perfectionare in domeniul agricol, conform Lg.188/1999 R. privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Cunostinte de operare pe calculator (necesitate si nivel) operare /nivel superior;
e) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: experienta in domeniul agricol, capacitatea de a evalua si rezolva problemele specifice, de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite, creativitate si spirit de initiative, capacitatea de planificare si de a actiona strategic, capacitatea de a lucra in echipa, respectul fata de lege si loialitatea fata de interesele institutiei, conduita corespunzatoare in timpul serviciului.
G. Atributii:
a. este membru in cadrul comisiei de fond funciar;
b. participa la sedintele comisiei de fond funciar;
c. asigura impreuna cu consilierul juridic si agentul agricol lucrarile de secretariat ale comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului;
d. intocmeste referatele conform circularelor primite de la comisia judeteana privind rectificarea sau anularea titlurilor de proprietate, dupa caz;
e. analizeaza cererile formulate privind reconstituirea dreptului de proprietate, prezentand propuneri pentru rezolvarea lor in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar si inaintarea lor spre validare Institutiei Prefectului Judetului Ilfov;
f. efectueaza punerea in posesie prin delimitare in teren a dreptului de proprietate si inmaneaza titlurile de propriete persoanelor indreptatite;
g. inventariaza impreuna cu agentul agricol terenurile din extravilanul si intravilanul comunei ramase neatribuite si intocmeste documentatia, respectiv referatul compartimentului de resort cu intreaga documentatie-extras din planuri parcelare cu propunerea ca aceste suprafete sa fie trecute in domeniul privat al comunei;
h. la inceputul fiecarui an inventariaza terenurile din intravilan si-l supune aprobarii consiliului local pentru a se acorda locuri de casa tinerilor sub 35 de ani, intocmind in acest sens schita de delimitare in teren si procesul verbal de atribuire dupa ce au fost adoptate hotarari de consiliu local, in acest sens;
i. ajuta agentul agricol la deschiderea noilor registre agricole pentru sate;
j. potrivit HG 661/2001 verifica in teren detinerea suprafetelor cultivate si stabileste existent produselor pentru care se solicita certificatele de producator agricol, cu propunerea de a se elibera certificatul de producator persoenelor indreptatite;
k. informeaza cetatenii si urmareste respectarea normelor tehnice si a legislatiei in vigoare referitoare la carantina fitosanitara, combaterea bolilor si daunatorilor la plante si utilizarea pesticidelor;
l. culege informatii de la cetateni privind structura culturilor ce doresc sa le insamanteze in anul current si in functie de conditiile pedoclimatice le asigura consultant de specialitate;
m. propune masuri pentru sprijinirea producatorilor agricoli asigurand in acelasi timp consultant de specialitate in vederea infiintarii, la nivelul comiunei, a unor exploatatii agricole pe domenii: legumicole, zootehnice, agricole;
n. initiaza un program de masuri privind imbunatatirea calitatii pasunilor si fanetelor (islazul comunal) pe care il supune spre dezbatere si aprobare consiliului local;
o. indruma producatorii agricoli si ajuta, in sensul intocmirii documentatiilor pentru acordarea de prime pe produs precum si cunoasterea modalitatilor directe de sustinere a producatorilor agricoli;
p. contribuie in comuna, alaturi de ceilalti specialist in aplicarea programelor prevazute in strategia guvernului pe linie de agricultura;
q. tine in mod distinct evidenta domeniului public si privat agricol al comunei Cernica si asigura actualizarea permanenta a acestuia;
r. intocmeste si tine evidenta contractelor de arendare si de concesionare a terenurilor din domeniul public si privat si urmareste in acelasi timp incasarea obligatiilor stabilite;
s. intocmeste procedurile de schimbare a categoriei de folosinta a terenurilor si materializarea acetora in PUG;
t. redacteaza referate de specilaitate la proiectele de dispozitii si proiectele de hotarari din domeniul agricol;
u. arhiveaza documentele create si le preda referentului cu atributii de arhiva, pe baza de lista de inventor si proces verbal de predare-primire;
v. indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar;
I. Limite de competenta:
fod funciar – cadastru general agricol, inventarierea
J. Sfera relationala:
INTERN
1. Relatii ierarhice
Subordonat fata de primar, viceprimar, secretar, contabil.
2. Relatii functionale
De serviciu, conform atributiilor stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Primariei.
3. Relatii de reprezentare
Reprezinta compartimentul in relatia cu alte autoritati si institutii publice
EXTERN
1. Cu contribuabili, persoane fizice si juridice:
2. Cu OCPI, Institutia Prefectului Judetului Ilfov – Comisia Judeteana de Fond Funciar, Directia Judeteana de Statistica, Directia Agricola, Consiliul Judetean Ilfov

Registrul agricol

A. Denumirea postului:
– referent
B. Nivelul postului:
– functie publica de executie
C. Scopul principal al postului:
– punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative din domeniul activitatii Registrului agricol, fondului funciar, baza de date a comunei
D. Identificarea functiei publice
– denumire: – referent
– clasa: – III
– gradul profesional: – principal, treapta I
E. vechimea necesara in specialitate:
– minim 5 ani
F. Conditii specifice privind ocuparea postului :
a. studii de specialitate – medii;
b. experienta in domeniul agricol si administratie publica;
c. perfectionari (socializari): cursuri de perfectionare in domeniul Registrului agricol, conform Lg. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
d. cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel)
operare /nivel superior;
G. abilitati, calitati si aptitudini necesare: experienta in domeniul Registrului agricol, loialitatea fata de institutie, legi si respectul fata de cetatean, receptivitate, corectitudine, exigenta si obiectivitate.
H. Atributii:
a. completeaza sub indrumarea secretarului comunei registrele agricole pe baza legislatiei in domeniu si a normelor tehnice privind completarea registrului agricol la datele si perioadele stabilite si raspunde de corectitudinea datelor inregistrate in registrele agricole pe tipuri, a centralizatorului registrelor agricole si a modificarilor datelor inscrise in registrul agricol, numai cu acordul secretarului;
b. va intocmi darile de seama statistice impreuna cu inspectorul si le va comunica, dupa caz, Directiei de Statistica si Directiei Agricole, la
termenele stabilite;
c. va prezenta primarului si secretarului, in orice moment, urmatoarele
situatii:
– numarul gospodariilor inscrise in registrul agricol pe cele 4
tipuri si pe sate;
– numarul persoanelor ce compun gospodariile inscrise in
registrul agricol;
– efectivele de animale pe specii, categorii existente la
inceputul anului, precum si evolutia acestoar pe parcursul
anului;
– suprafata cladirilor de locuit si a celorlalte constructii
gospodaresti;
– modul de utilizare a terenului agricol;
– evidenta mijloacelor de transport cu tractiune mecanica si
manuala, a tractoarelor si utilajelor agricole;
– opereaza in registrele agricole toate actele juridice intocmite
intre parti: acte vanzare-cumparare, donatii, certificate de
mostenitor, sentinte judecatoresti.
d. participa efectiv la efectuarea recensamantului general agricol;
e. intocmeste si elibereaza la cererea cetatenilor, cu respectarea
prevederilor legale, adeverinte si certificate care atesta: numarul de
animale, suprafata inscrisa la pozitia de rol, suprafata construibila a casei de locuit si anexelor gospodaresti, anul realizarii acestora, componenta familiala;
f. intocmeste certificatele de producator agricol pe baza datelor din Registrul agricol si tine evident eliberarii acestora, intocmeste procesele verbale de constatare;
g. tine evidenta stricta a contractelor de arendare, in baza legii arendei si efectueaza toate operatiunile necesare la proprietarii de terenuri;
h. participa la evaluarea pagubelor care se produc la culturi, pasuni, islaz comunal;
i. participa la punerea in posesie a proprietarilor de terenuri, efectueaza verificari in teren;
j. pune la dispozitia operatorului de rol, registrele agricole pentru stabilirea masei impozabile;
k. arhiveaza intreaga documentatie, emisa conform HG 661/2001 privind certificatele de producator;
l. asigura securitatea registrelor agricole, numerotarea, parafarea si
sigilarea si inregistrarea acestora in registrul de intrare-iesire general;
m. intocmeste opisul registrelor agricole;
n. prezinta in sedintele consiliului local informari cu privire la stadiul de
completare si tinerea la zi a evidentei registrelor agricole;
o. inventariaza impreuna cu inspectorul toate terenurile din intravilanul si extravilanul comunei care nu au fost revendicate de fostii proprietari, intocmind documentatia pentru inregistrare in domeniul privat al comunei;
p. tine evidenta suprafetelor agricole ce se afla in administrarea consiliului local (islazul comunal, terenuri arabile, terenuri concesionate, terenuri arendate, terenuri neagricole, etc.), propunand modul de exploatare a acestora;
q. intocmeste documentatiile necesare pentru acordarea sprijinului
producatorilor agricoli in conditiile actelor normative in vigoare sau
insarcinari date de consiliu local, primar;
r. ia masuri pentru prevenirea imbolnavirii animalelor, facand parte din
comandamentul antiepizootic, infiintat la nivelul comunei;
s. face parte din centrul operativ pentru situatii de urgenta;
t. urmareste modul in care detinatorii de terenuri asigura cultivarea acestora;
u. impreuna cu inspectorul delimiteaza exploatatiile agricole din teritoriul administrativ-teritorial;
v. participa la actiunea de delimitare a teritoriului administrative al comunei si asigura conservarea punctelor de hotar, materializate prin borne;
w. in mod obligatoriu, in lipsa functionarului, raspunde de intreaga activitate ce se desfasoara la registratura;
x. intocmeste situatiile statistice cu datele necesare din documentele pe care le detine si le prezinta primarului;
y. pastreaza secretul profesional si confidentialitatea datelor si informatii privind activitatea biroului;
z. prezinta in fiecare zi de vineri, ora 12, raportul saptamanal de activitate, inregistrat la Registratura Primariei;
aa. prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de conducatorul autoritatii publice locale.
J. Limite de competenta:
• conform atributiilor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului.
K. Sfera relationala:
INTERN
• subordonat fata de primar, secretar si viceprimar.
EXTERN
• cu Directia Agricola si Directia Judeteana de Statistica, Consiliul
Judetean Ilfov si Institutia Prefectului Judetului Ilfov.

Urbanism si amenajarea teritoriului

A. Denumirea postului:
– referent
B. Nivelul postului:
– functie publica de executie
C. Scopul principal al postului:
– urbanism si amenajarea teritoriului, registratura generala – arhiva;
D. Identificarea functiei publice
– denumire: – referent
– clasa: – III
– gradul profesional: – principal, treapta I
E. vechimea necesara in specialitate:
– minim 5 ani
F. Conditii specifice privind ocuparea postului :
a. studii de specialitate – medii;
b. experienta in domeniul urbanism si amenajarea teritoriului si administratie publica;
G. abilitati, calitati si aptitudini necesare: experienta in domeniul urbanism si amenajarea teritoriului, loialitatea fata de institutie, legi si respectul fata de cetatean, receptivitate, corectitudine, exigenta si obiectivitate.
H. Atributii:
a. tine evidenta si urmareste stadiul de elaborare si avizare a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului;
b. stabileste orientarile generale privind amenajarea teritoriului comunal;
c. urmareste respectarea Regulamentului General de Urbanism si a PUG-ului;
d. asigura respectarea prevederilor legale privind monumentele istorice, cultural, de arhitectura si a zonelor protejate si initiaza studii privind conservarea si protejarea acestora;
e. verifica cererile prin care se solicita certificat de urbanism, asigura
eleborarea si intocmirea acestuia;
f. verifica solicitarile de autorizatie de construire, desfiintare (certificatul de urbanism, documentatiile tehnice, avizele legale necesare), asigura elaborarea, intocmirea si eliberarea acestui act administrative in conformitate cu OMLPAT nr. 91/1991 cu modificari si completari ulterioare si a Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificari si completari ulterioare;
g. asigura elaborarea avizului Primariei comunei Cernica pentru
Consiliul Judetean Ilfov, in vederea elaborarii certificatelor de urbanism;
h. tine evident constructiilor de pe raza comunei Cernica, atribuie numerele acestora si intocmeste documentatia primara privind aprobarea nomenclaturii stradale;
i. raspunde de rezolvarea in termen a cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si propunerilor cetatenilor;
j. obligatoriu, periodic, face control pe raza comunei Cernica, din
oficiu sau la cerere, privind disciplina in constructii, consemnand in
registrul de control deficientele constatate, masurile ce se impun si modul de finalizare a cazurilor;
k. constata si incheie procese verbale de constatare a contraventiilor la Legea nr. 50/1991, republicata sia duce la cunostinta conducerii primariei existent constructiilor evecutate fara autorizatiei sau cu incalcarea prevederilor acesteia;
l. urmareste pastrarea specificului comunei in domeniul arhitecturii si
urbanismului;
m. participa la receptia lucrarilor cu titlu de investitii ale Primariei Cernica;
n. urmareste periodic evidentierea si conservarea bornelor si reperelor
topografice din teritoriu si constata savarsirea contraventiilor de catre
persoanele care incalca legislatia in acest domeniu;
o. tine evidenta la actiunile de constatare a pagubelor produse de
calamitatile natural (incendii, inundatii, etc.);
p. duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului
referitoare la urbanism si tine cont de recomandarile organelor superioare de indrumare si control;
q. elaboreaza rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari din
domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului, autorizarea constructiilor,
etc.;
r. colaboreaza cu Oficiul Judetean de Cadastru in vederea asigurarii
planurilor cadastrale, imobiliare si edilitare pentru comuna Cernica;
s. monitorizeaza realizarea masurilor luate pentru buna gospodarire a
localitatii, stabilite prin hotarari ale consiliului local;
t. raspunde de inregistrarea corespondentei primare pe care o prezinta
primarului pentru rezolutie si distribuirea acesteia pe compartimente;
u. executa lucrarile de secretariat, necesare pregatirii si desfasurarii
sedintelor consiliului local, precum si a altor intalniri si manifestari oficiale organizate la nivelul comunei noastre;
v. inregistreaza, distribuie si expediaza corespondenta, urmareste
rezolvarea in termen a acesteia de catre celelalte compartimente;
w. intocmeste si elibereaza la cererea persoenelor interesate, in baza datelor inscrise in documentele existente in arhiva unitatii a adeverintelor pentru vechimea in munca, atestarea unui bun, a unui drept;
x. semneaza de primirea corespondentei, petitii, cereri si asigura rezolvarea in termenul legal;
y. efectueaza sub indrumarea secretarei unitatii administrative teritoriale actele necesare dezbaterii masei succesorale;
z. pastreaza registrul intrari-iesiri general al corespondentei;
aa. tine condica de remitere a corespondentei si urmareste modul de
solutionare si data a actelor remise de catre fiecare solicitant;
bb. asigura afisarea actelor adoptate de consiliul local si emise de primarul comunei, precum si a citatiilor de la judecatorie, tribunal, pe care le afiseaza incheind un proces verbal in acest sens;
cc. pastreaza publicatiile de presa, arhivandu-le in mod cronologic;
dd. raspunde de arhiva institutiei primind fondul de arhiva de la celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
ee. asigura predarea la Directia Judeteana de Arhiva a documentelor al caror termen de pastrare a expirat prin efectuarea operatiunii de expertizare si selectionare;
ff. intocmeste cu sprijinul celorlalte compartimente a nomenclatorului
arhivistic, al dosarelor constituite, il trimite spre aprobare la Arhivele
Statului, prin dispozitia primarului;
gg. in permanenta va avea respect fata de lege si loialitate fata de interesele institutiei;
hh. are obligatia sa respecte in permanenta toate regulile de protective si securitatea muncii, participand lunar la instructajul care se face pe aceasta linie;
ii. inlocuieste pe perioada concediului de odihna, a concediului medical sau alte situatii neprevazute secretara comunei, in intocmirea actelor de stare civila si referentul cu atributii de registru agricol;
jj. intocmeste situatiile statistice cu datele necesare din documentele pe care le detine si le prezinta primarului;
kk. pastreaza secretul profesional si confidentialitatea datelor precum si informatiile privind activitatea biroului;
ll. prezinta in fiecare zi de vineri, ora 12, raportul saptamanal de activitate, inregistrat la Registratura Primariei;
mm. prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de conducatorul autoritatii publice locale.
J. Limite de competenta:
• conform atributiilor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului.
K. Sfera relationala:
INTERN
• subordonat fata de primar, secretar si viceprimar.
EXTERN
• Directia Judeteana de Statistica, Consiliul Judetean Ilfov si Institutia
Prefectului Judetului Ilfov.

Asistenta sociala

A. Denumirea postului:
– referent
B. Nivelul postului:
– functie publica de executie
C. Scopul principal al postului:
– de a asista persoanele sau comunitatile aflate in nevoie, implicandu-se in identificarea , intelegerea , evaluarea corecta si solutionarea problemelor sociale;
– promoveaza principiile justitiei sociale prevazute in actele normative cu privire la asistenta sociala si serviciile sociale;
– asigura egalitatea sanselor privind accesul persoanelor asistate la informatii, servicii, resurse si participarea acestorala procesul de luare a deciziilor;
– sprijina persoanele asistate in eforturile lor de a identifica si clarifica scopurile, in vederea alegerii celei mai bune optiuni;
– actioneaza cu onestitate si responsabilitate fata de beneficiari, institutii si
societate, in concordant cu normele deontologiceale profesiei;
– isi desfasoara activitatea numai in aria de competenta profesionala determinata de calificarea si experienta profesionala.
D. Identificarea functiei publice
• denumire: – referent
• clasa: – III
• gradul profesional: – principal, treapta I
E. vechimea necesara in specialite: minim 5 ani
F. Conditii specifice privind ocuparea postului:
a) Studii medii
b) Experienta in domeniul asistentei sociale;
c) Perfectionari (specializari): cursuri de perfectionare in domeniul asistentei sociale, conform Lg.188/1999republicata, cu modificari si completari ulteriore privind statutul functionarilor publici;
d) Cunostinte de operare pe calculator (necesitate si nivel) operare/nivel mediu;
e) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: experienta in domeniul asistentei sociale, capacitatea de a evalua, a examina si a lua decizii imediate in situatiile de criza si in orice alta situatie, in ceea ce priveste asistenta sociala, dinamism receptivitate, corectitudine, exigenta si obiectivitate.
G. Atributii:
a. monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor aflati in dificultate in cadrul unitatii administrativ teritoriale, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
b. colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerului de resort si ale celorlalte organe specializate din judet;
c. identifica copiii aflati in dificultate de pe teritoriului comunei si stabileste masurile de protectie ale acestora;
d. intocmeste raportul privitor la ancheta psiho-sociala a copilului aflat in dificultate si propune comisiei stabilirea unor masuri de protectie, sau dupa caz, a unor masuri educative pentru copil;
e. determina pozitia copilului capabil de discernamant cu privire la masura propusa asigurand cunoasterea de catre copil a situatiei sale de drept si de fapt;
f. acorda copilului capabil de discernamant asistenta si sprijin in exercitarea dreptului sau la libera exprimare a copilului;
g. depune diligentele necesare pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia in vederea identificarii unor solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului, reintegrarea in familia naturala, sau, dupa caz, adoptia;
h. sesizeaza instanta judecatoreasca competenta pentru declararea judecatoreasca a abandonului de copii in conditiile legii;
i. acorda comisiei, la cererea acesteia, asistenta de specialitate pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin;
j. asigura aplicarea hotararilor commisiei, urmareste si supravegheaza modul de aplicare al acestor hotarari;
k. identifica familii sau persoane carora sa le poata fi incredintat sau da in plasament familial copilul, cu prioritate printre rudele copilului pana la gradul al patrulea inclusiv;
l. identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii, si supravegheaza activitatea acestora;
m. acorda asistenta si sprijin familiilor sau persoanelor care au primit in plasament sau in incredintare, copii pentru asigurarea dezvoltarii armonioase a acestora;
n. acorda asistenta si sprijin parintilor copilului aflat in dificultate, pentru a pregati revenirea acestuia in mediul sau familial;
o. supravegheaza familiile si persoanele care au primit in incredintare copii pe toata durata acestei masuri, precum si parintii copilului aflat in dificultate, dupa revenirea acestuia in mediul lor familial;
p. pregateste integrarea acestuia sau reintegrarea copilului in familia sa naturala, intr-o familie substitutiva temporara sau in familia adoptiva, dupa caz, inclusiv prin asigurarea unor spatii amenajate si a mijloacelor necesare pentru contactul personal si nemijlocit al copilului cu parintii sai;
q. verifica si reevalueaza cel putin odata la trei luni imprejurarile legate de
plasamentul sau incredintarea copilului si propune comisiei, dupa caz,
mentinerea masurii de protectie stabilite, modificarea sau revocarea acesteia.
r. acorda asistenta si sprijin de urgenta parintilor copilului urmarind daca acestia isi pot asuma responsabilitatile si daca isi indeplinesc obligatiile fata de copil, astfel incat sa previna aparitia situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;
s. identifica familiile sau persoanele care doresc sa adopte copii de pe raza
comunei;
t. sprijina familiile atestate ca apte sa adopte copii, pentru a le fi incredintati copii spre adoptie si face propuneri comisiei competente in acest sens;
u. urmareste evolutia copiilor adoptati de pe teritoriul comeni, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi, pe o perioada de cel putin doi ani de la incuviintarea adoptiilor, pe care le-au sprijinit, prezinta rapoarte comisiei cu privire la aceste aspecte, trimestrial sau la cererea acesteia, sprijina parintii adoptivi ai copilului in indeplinirea obligatiei de a informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate al acestuia o permite;
v. asigura masurile necesare pentru protectia, in regim de urgenta, a copilului aflat in dificultate, inclusiv pentru plasamentul copiluluiin regim de urgenta;
w. ia masuri pentru popularizarea dispozitiilor legale interne;
x. colaboreaza cu serviciile publice specializate pentru protectia copilului din judet;
y. intocmeste si tine evidenta dosarelor de ajutor social intocmite in baza
prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
z. intocmeste si tine evidenta alocatiilor pentru nou-nascuti acordata in baza prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
aa. intocmeste si inainteaza dosarele pentru alocatia de stat pentru copii la A.J.P.S. Ilfov;
bb. intocmeste si tine evidenta dosarelor de alocatie complementara si alocatie de sustinere monoparentala conform prevederilor OUG nr. 105/2003;
cc. intocmeste dosarele pentru obtinerea sprijinului financiar de 200 Euro
la incheierea casatoriei ;
dd. intocmeste anchetele sociale si le inainteaza catre institutiile care le solicita;
ee. verifica activitatea asistentilor personali si a insotitorilori persoanelor cu handicap, intocmind raport individual pentru fiecare caz in parte;
ff. intocmeste fisele de calcul pentru cuantumul ajutorului social, transmite dispozitiile primarului cu privire la acordarea/neacordarea ajutorului, intocmeste situatia cu privire la participarea la activitatile in folosul comunitatii efectuate de asistati, pentru plata corecta a acestora;
gg. intocmeste situatii statistice referitoare la activitatile ce-i revin;
hh. intocmeste documentatia privind acordarea ajutorului de inmormantare, conform Legii nr. 416/2001;
ii. intocmeste documentatia privind acordarea unor ajutoare de urgent conform legii nr. 416/2001;
jj. intocmeste dosarele pentru acordarea alocatiilor de stat si a alocatiilor
complementare, pentru copiii nou-nascuti;
kk. identifica, evalueaza si face propuneri privind acordarea unui sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere;
ll. face propuneri pentru ajutorarea familiilor cu problem socio-economice, cu venituri de subzistenta;
mm. intocmeste anchete sociale privind situatia materiala si morala a familiilor vulnerabile;
nn. intocmeste caracterizari la solicitarea cetatenilor si diferitelor organe si institutii;
oo. intocmeste situatia copiilor lipsiti de ocrotire parinteasca si propune dupa caz instituirea tutelei sau curatelei in urma efectuarii anchetelor sociale la domiciliul acestora;
pp. colaboreaza cu serviciile de stare civila, de evident populatiei si sesizeaza, dupa caz, situatiile in care sunt persoane fara acte de stare civila, identitate, etc., intocmeste sesizarile pentru intrarea in legalitate;
qq. intocmeste dosarele personale ale asistentilor personali ale persoanelor cu handicap, a celor cu indemnizatie de insotitor, tine evidenta acestora si evaluaeaza, dupa caz, fiecare situatie in parte, prin ancheta sociala;
rr. raspunde in termenul legal adreselor primite si cererilor cetatenilor cu trimiterea raspunsului in termen;
ss. asigura gratuit consultant de specialitate in domeniul asistentei sociale;
tt. organizeaza si raspunde de plasarea persoanelor intr-o institutie de specialitate si faciliteaza accesul acesteia in alte institutii specializate (spital, institutii de ocrotire);
uu. arhiveaza documentele create si le preda referentului cu atributii de arhiva, pe baza de lista de inventor si proces verbal de predare-primire;
vv. realizeaza si spijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
ww. indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de
consiliul local ori de primar;
J. Sfera relationa la:
INTERN
1. Relatii ierarhice
Subordonat fata de primar, viceprimar, secretar, contabil.
2. Relatii functionale
De colaborare cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului
3. Relatii de reprezentare
Reprezinta compartimentul in relatia cu alte autoritati si institutii publice
EXTERN
1. Cu persone fizice si juridice;
2. Cu autoritati, institutii publice si alte persoane care sunt subiecte ale unui raport juridic privind asistenta sociala;